19 oktober 2022

Nieuwe fase voor Nederlandse Europese Universiteiten-instellingen door financiële steun van OCW

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het ministerie van OCW gaat Nederlandse onderwijsinstellingen die onderdeel van een Europese Universiteiten-alliantie zijn of in de toekomst worden financieel ondersteunen. De financiële steun voor nieuwe toetreders is met name gericht op het vergroten van deelname van hbo-instellingen. Minister Dijkgraaf geeft aan dat de verdere uitrol van het initiatief een belangrijke aanjager is van Europese samenwerking in het hoger onderwijs.


Nieuwe fase voor Nederlandse Europese Universiteiten-instellingen door financiële steun van OCW

Financiële steun  

Vanaf 2023 zal het ministerie van OCW jaarlijks 250.000 euro toekennen aan Nederlandse onderwijsinstellingen die deelnemen aan een Europese Universiteiten-alliantie, voor een periode van vier jaar. Bovendien krijgen instellingen die ambiëren te gaan deelnemen aan een alliantie eenmalig 50.000 euro toegekend ten behoeve van de voorbereidende activiteiten voor de aanvraag. Dat blijkt uit een Kamerbrief die minister Dijkgraaf naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De financiële steun voor nieuwe toetreders, die per instelling één keer beschikbaar is, moet ervoor zorgen dat meer instellingen uit het hoger beroepsonderwijs deel gaan nemen aan het Europese Universiteiten-initiatief. Volgens Dijkgraaf is de verdere uitrol van het initiatief belangrijk voor het aanjagen van Europese samenwerking in het hoger onderwijs. Daarbij noemt de minister expliciet de kansen die de allianties bieden voor brain circulation en kennisdeling met de rest van het hogeronderwijsveld.

Pilots 

De minister gaat in zijn Kamerbrief ook in op de pilots over het Europees diplomalabel en de wettelijke status voor allianties, die in januari 2023 zullen starten. Dan worden ook de deelnemers bekend. Indien er Nederlandse instellingen gaan deelnemen aan deze pilots, zal het ministerie betrokken zijn als stakeholder. Dat biedt kans om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de pilot-instrumenten ten aanzien van bestaande instrumenten, aldus Dijkgraaf. Daarnaast zou deelname in de pilots voorzien in de mogelijkheid om input te geven op de ontwikkeling en de toepassing van het Europees diplomalabel en de wettelijke status voor allianties.

Context

Het Europese Universiteiten-initiatief ondersteunt transnationale allianties tussen hogeronderwijsinstellingen die de Europese waarden en identiteit promoten en ernaar streven de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs te verbeteren. Op dit moment doen elf Nederlandse universiteiten en drie hogescholen mee aan een alliantie. Door de aangekondigde financiële steun van OCW zullen zij op gelijkere voet komen te staan met partnerinstellingen die reeds nationale co-financiering ontvangen. De steun voor nieuwe toetreders geldt voor de call die in oktober 2022 open ging en de call die in het najaar van 2023 wordt gepubliceerd. Het is de bedoeling dat er in 2024 in totaal 60 Europese Universiteiten-allianties zijn, 16 meer dan de 44 nu. De Kamerbrief onderschrijft de verstevigde inzet van het kabinet op samenwerking in de EU. Op onderzoeksgebied kondigde Dijkgraaf in de zomer van 2022 al meer geld voor onderzoeksinfrastructuren, matching en partnerschappen aan.