21 september 2023

Nederlands kabinet wil betere infovoorziening en duidelijkheid over financiering voor realiseren EEA

Bram Ruber

Bram Ruber

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Als de EU de gestelde doelen voor de Europese Onderwijsruimte in 2025 en 2030 wil behalen moet de Commissie onderwijsaanbieders beter ondersteunen om positieve duurzame impact te maken. Dat geeft het Nederlands kabinet als input op de tussentijdse evaluatie van de Europese Onderwijsruimte (EEA). Ook moeten onderwijsinstellingen duidelijkheid krijgen over financieringsmogelijkheden voor de EEA-acties. Zij doet acht aanbevelingen voor het versterken van de Europese Onderwijsruimte tót en ná 2030.


Nederlands kabinet wil betere infovoorziening en duidelijkheid over financiering voor realiseren EEA

Europese Onderwijsruimte onbekend  

Communicatie over de Europese Onderwijsruimte (EEA) van de Europese Commissie bereikt onderwijsaanbieders onvoldoende. En duidelijke investeringspaden voor de EEA-acties ontbreken, waardoor het engagement van onderwijsaanbieders bij de EEA gering is. Dat stelt het Nederlands kabinet in een reactie op de ‘call for evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de EEA. Zij doet acht aanbevelingen om het huidige EEA-raamwerk en het raamwerk voor na 2030 te verbeteren.

Strategischer nadenken over de EEA

Het kabinet beveelt de Commissie aan om de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport en de High-Level Group on Education & Traning beter te benutten als plek voor strategische debatten over de EEA. Nu wordt vooral die laatste door de Commissie gebruikt om informatie over de EEA te delen, terwijl Nederland graag reflectie en debat wil over de uitdagingen en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de EEA. Bovendien zou het kabinet discussies verwelkomen over financieringsmogelijkheden voor de EEA acties.. Specifiek rondom vlagschipinitiatieven van Erasmus+ als de Centres of Vocational Excellence, Europese Universiteiten en Erasmus+ Teacher Academies, die veel tijd en middelen vergen van onderwijsinstellingen, is meer duidelijkheid nodig over de financieringsmogelijkheden op langere termijn.

Meer aandacht gevraagd voor beroepsonderwijs en kansenongelijkheid

Het Nederlands kabinet identificeert daarnaast een aantal onderwerpen die naar haar mening onvoldoende aandacht krijgen in het huidige EEA-raamwerk. Zo zouden het beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en leven lang leren meer prominent vertegenwoordigd moeten worden in de EEA. Nu legt de Commissie teveel nadruk op het vergroten van het aantal tertiair afgestudeerden, terwijl het kabinet graag investeringen ziet in het mbo en leven lang leren om deze sectoren zo aantrekkelijker te maken.. Daarnaast laat het kabinet weten geschrokken te zijn van de statistieken rondom kansenongelijkheid in de EEA. In een volgende fase van de EEA moet het aanpakken van ongelijkheid in alle onderwijssectoren prioriteit krijgen.

Mobiliteit in balans

Het kabinet vraagt verder aandacht voor negatieve consequenties van de hoge instroom van buitenlandse studenten in meerdere lidstaten, waaronder Nederland zelf. Zij wil meer initiatieven die asymmetrische diplomamobiliteitsstromen in het Europese hoger onderwijs aanpakken. Zij moedigt alle lidstaten aan om manieren te identificeren waarmee barrières kunnen worden weggenomen en stimulansen gegeven worden voor alle vormen van mobiliteit.

Context

In 2017 stelde de Commissie voor toe te werken naar een visie voor de EEA. In 2020 presenteerde de Commissie die visie voor het realiseren van de Ruimte in 2025. De EEA moet helpen Europese onderwijssystemen toekomstbestendig te maken en nauwere samenwerking tussen lidstaten en onderwijssectoren te realiseren. Halverwege doet de Commissie een tussentijdse evaluatie, waarvoor zij deze zomer een call for evidence opende. Een grotere openbare online consultatie volgt in het eerste kwartaal van 2024. De resultaten van het evaluatieproces moeten de EU-instellingen in staat stellen na te denken over de doelstellingen, governancestructuren en werkmethoden van de EEA en aanpassingen die daarin nodig zijn voor de cyclus 2026-2030.