Het aandeel vijftienjarigen dat ondermaats presteert op het gebied van lezen, rekenen en wetenschap is in Nederland toegenomen ten opzichte van 2012. Daarnaast is binnen de groep ondermaats presterende leerlingen in Nederland de kloof tussen mannelijke en vrouwelijke leerlingen toegenomen. Dit blijkt uit het rapport van de OECD over de laatste PISA scores.

Nederland loopt terug op PISA scores

Ondermaats presterende studenten

In Nederland, maar ook binnen de Europese Unie, is het aandeel vijftienjarige leerlingen die ondermaats presteren op het gebied van leesvaar- en rekenvaardigheid en wetenschap toegenomen. Dit blijkt uit een rapport van de OECD: ‘EU performance and initial conclusions regarding education policies in Europeover het Programme for International Student Assessment (PISA). Het rapport meldt ook dat genderverschillen  in de groep ondermaats presterende leerlingen binnen de Europese Unie kleiner zijn geworden. Tevens blijkt dat deelname aan voorschools onderwijs, sociaaleconomische status en het hebben van een migratieachtergrond een sterke invloed heeft op de prestaties van leerlingen.

Toename genderverschillen

Ondanks dat in Europa het verschil in prestaties tussen ondermaats presterende jongens en meisjes  is afgenomen, blijkt dit voor Nederland niet het geval te zijn. Op zowel het gebied van lezen en wetenschap, is in Nederland de genderongelijkheid toegenomen. Nederland is de enige EU-lidstaat waar de achterstand van jongens ten opzichte van meisjes op het gebied van lezen is toegenomen.

ET2020

PISA is een driejarige internationale survey die onderwijssystemen wereldwijd meet aan de hand van de vaardigheden van vijftienjarige leerlingen op het gebied van wiskunde, wetenschap en lezen. PISA wordt door de Europese Unie gebruikt als criterium voor het behalen van één van de doelen van het Education and Training 2020 programma (ET2020). Het doel is het aantal ondermaats presterende leerlingen in 2020 terug te brengen naar minder dan 15%.