Heel weinig landen kennen een systematische strategie voor het bevorderen en delen van kennis uit onderwijsonderzoek, concludeert de OESO in een studie. Het gebrek aan tijd en toegang voor onderwijspersoneel en beleidsmakers om deel te nemen aan onderzoeken en het ontbreken van juiste infrastructuren en mechanismes zorgen ervoor dat onderzoek niet systematisch wordt ingebed in onderwijsbeleid en -praktijk. Strategisch leiderschap, prikkels en financieringsmechanismes zijn nodig om een betere  aanpak van de grond te krijgen.


Meeste OESO-landen leren amper uit onderwijsonderzoek

Onderwijskundig onderzoek bereikt de praktijk niet  

Vele OESO-landen hebben moeite onderzoek toe te passen binnen beleid- en praktijk.  Dat concludeert de OESO in haar studie ‘Who Cares about Using Education Research in Policy and Practice?’. Hoewel vele OESO-landen de afgelopen decennia veel hebben gedaan om de kwaliteit, productie en gebruik van onderwijsonderzoek te verbeteren zijn er nog vele uitdagingen. Onder andere een gebrek aan tijd  voor beleidsmakers en leraren om zich bezig te houden met onderwijsonderzoek en het ontbreken van geschikte structuren en mechanismes vormen barrières.

Meer leiderschap, prikkels en financiering nodig 

Landen kunnen de situatie verbeteren met drie oplossingsrichtingen. Ten eerste is er binnen en tussen organisaties strategisch leiderschap nodig op systeemniveau die de productie en gebruik van onderwijskundig onderzoek stimuleren. Ten tweede zijn er prikkels nodig om een goede interactie tussen onderwijspersoneel, beleidsmakers en onderzoekers te stimuleren. Overheden en organisaties zouden hen meer moeten  aanmoedigen om lessen te trekken uit onderwijsonderzoek. Echter bestaan er nu slechts weinig formele prikkels kennen zoals aanvulling op het loon, tijd en erkenning. Tenslotte ligt de financiering voor onderwijs onderzoek significant lager dan die in andere sectoren. Lidstaten zullen moeten nadenken over het hervormen van en investeren in financieringsmechanismes.

Context

Onderwijsonderzoek is een veld dat zich richt op verbetering en vernieuwing van het onderwijs met behulp van kennis uit onderzoek. In Nederland stimuleert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de verbinding tussen onderwijsonderzoek, -praktijk en -beleid. In 2019 lanceerden de sectorraden MBO Raad, PO Raad, VO Raad, Universiteiten van Nederland en de Vereniging Hogescholen het advies ‘Slimme Verbindingen’, waarin zij betere verbindingen bepleiten tussen bestaande initiatieven, structuren, netwerken en digitale voorzieningen voor onderwijsonderzoek. De Europese Unie stimuleert in Erasmus+ onderwijsonderzoek- en innovatie via Kernactie 3: Steun voor beleidsontwikkeling en samenwerking in Erasmus+.