De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Leven lang leren belangrijk voor economisch herstel

De impact van de economische crisis op de werkgelegenheid was het kleinst in lidstaten die meer investeerden in leven lang leven. Lidstaten met hoge participatieniveaus in een leven lang leren zagen een hoog percentage mensen de transitie van werkloosheid naar werk maken. Ook werden in deze landen relatief minder mensen werkloos. Dat is een van de bevindingen van het jaarlijkse Employment and Social Developments in Europe rapport.

De bevindingen van het rapport zullen bijdragen aan het proces van de herziening van de Europa 2020 strategie. Het rapport concludeert dat lidstaten die al voor de recessie hoge participatieniveaus hadden in leven lang leren (LLL) de meeste vooruitgang boekten in het creëren van banen, een toename van de productiviteit zagen, in het bijzonder bij laaggeschoolden. Echter, in zeven lidstaten neemt maar 5% van de werkenden deel aan leven lang leren en in nog eens negen andere lidstaten ligt het participatie percentage op slechts 10%. In Nederland ligt dit percentage op 20%. In het voorzien van leven lang leren mogelijkheden, hebben de publieke en private sector complementaire rollen te vervullen. Het rapport geeft aan dat de veerkrachtigste lidstaten juist die zijn waar, in vergelijking met de andere lidstaten, het bedrijfsleven het meest in de vaardigheden van werknemers investeert.

Investeren in human capital
Het rapport benadrukt dat investeringen in human capital alleen effect hebben als vaardigheden, nadat ze zijn verworven ook worden onderhouden en verbeterd. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk om te investeren in de vaardigheden van alle arbeiders en moet de depreciatie van vaardigheden voorkomen worden.

Hedendaagse ontwikkelingen
Het rapport gaat ook in op de huidige ontwikkelingen gerelateerd aan technologische voortuitgang, globalisering, demografische veranderingen, en het groener worden van de economie. Hoewel deze ontwikkelingen kansen zouden kunnen bieden voor het creëren van banen van hoge kwaliteit, kunnen ze er ook voor zorgen dat sommige vaardigheden en banen verdwijnen. Proactief beleid ter ondersteuning van leven lang leren en de sociale dialoog om innovaties te voorzien en implementeren zijn nodig om deze zaken te adresseren.

Tijdlijn
De bevindingen van het rapport dienen als input voor de mid-term review van de Europa 2020 strategie. Na deze review zal de Europese Commissie begin 2015 met een vernieuwde Europa 2020 strategie komen.

Meer informatie:
Publicatie: Employment and Social Developments in Europe 2014
Persbericht: Employment and Social Developments: Annual Review highlights key factors behind resilience to crisis
Website: Employment and social analysis
Neth-ER artikel: Ligt Europa 2020 nog op koers?