Europese burgers hechten belang aan Europese investeringen in onderzoek & onderwijs. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement waarin meer dan 25.000 burgers werden ondervraagd op verschillende Europese onderwerpen. Investeringen in de volksgezondheid worden als belangrijkste prioriteit gezien, terwijl onderzoek en onderwijs op de vijfde en zesde plaats staan. Een meerderheid van de Europese bevolking vindt dat de EU een groter budget tot haar beschikking zou moeten krijgen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.


Burgers vinden EU-investeringen in onderzoek & onderwijs belangrijk

Wat vinden EU-burgers belangrijk?  

In de ogen van Europese burgers behoren onderwijs en onderzoek tot de belangrijkste prioriteiten van de Europese Unie. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement, afgenomen onder 25.000 burgers uit de EU-lidstaten.  Wanneer gevraagd naar de vier hoofdprioriteiten voor EU-financiering, gaf 33% van de ondervraagden aan investeringen in onderzoek & innovatie belangrijk te vinden, en 32% investeringen in onderwijs en cultuur. Hiermee staan beide onderwerpen respectievelijk op plaats 5 en 6 van EU-prioriteiten. Op nummer 1 staat volksgezondheid; 55% van de ondervraagden vindt dit het belangrijkste thema voor EU-financiering. Hierna volgen economisch herstel inclusief nieuwe kansen voor het bedrijfsleven (45%), werkgelegenheid en sociale zaken (37%) en klimaatverandering en bescherming van het milieu (36%).  Opvallend is dat twee onderwerpen waar de EU momenteel het leeuwendeel van haar budget aan besteedt, namelijk regionale ontwikkeling en landbouw, zeer weinig worden genoemd door de respondenten.    

Groter EU-budget gewenst - verschillen per lidstaat

Een relatieve meerderheid van de ondervraagden vindt dat de EU een groter budget tot haar beschikking moet hebben om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en daarnaast wil 68% van de burgers dat de EU meer bevoegdheden krijgt om om te gaan met crises, zoals in dit geval corona. In de resultaten valt het wel op dat er grote verschillen tussen de lidstaten zijn; zo zijn burgers in de Scandinavische landen en in Nederland minder enthousiast over een groter budget voor de EU. Zo vindt in Nederlands slechts 36% dat het budget omhoog moet; gevolgd door 35% in Zweden en 28% in Denemarken. 

Context

Het Europees Parlement nam de enquête af in de periode van 11 juni tot en met 29 juni. Door middel van de enquête tracht het Parlement een beeld te krijgen van wat er leeft bij de Europese bevolking in de tijden van de coronacrisis. Ook al staan burgers dus positief tegenover meer investeringen in onderwijs en onderzoek vanuit het Europese budget, toch besloot Raadsvoorzitter Charles Michel in zijn laatste voorstel voor de Europese meerjarenbegroting juist te korten op deze fondsen. Wel wil Charles Michel meer geld voorzien voor het nieuwe gezondheidsprogramma EU4Health, wat dan wel weer lijkt aan te sluiten bij de prioriteiten van de respondenten. De enquête van het Parlement staat los van de jaarlijkse enquête of Eurobarometer die de Europese Commissie afneemt.