Onderzoek en innovatie is cruciaal voor de landbouw, en moet een positief effect hebben op de sector én de boer. Dit stelt Eveline Herben, derde kandidaat op de lijst van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Europese verkiezingen. Eén ding is zeker: innovatie moet haalbaar zijn en betaalbaar blijven. 


"Wie rood staat, kan niet groen doen", Eveline Herben (BBB)

Op 6 juni kunnen Nederlanders stemmen voor het Parlement. Waarom is stemmen voor de Europese verkiezingen juist nu belangrijk? 

“Er staat wat op het spel. De EU trekt steeds meer macht naar zich toe, de democratische besluitvorming heeft gebreken, er is te weinig transparantie. Dit ondermijnt het vertrouwen en draagvlak van burgers in de EU. Intussen nemen de geopolitieke spanningen toe, is onze energievoorziening niet op orde, neemt de concurrentiekracht af en hebben we onvoldoende grip op migratie. Allemaal belangrijke zaken waar we alleen in EU-verband oplossingen voor kunnen vinden.” 

 

“Anderzijds vindt de BBB dat er op sommige terreinen juist meer ruimte moet zijn om op nationaal en regionaal niveau beleid te maken. Dit heet subsidiariteit en proportionaliteit: op het laagst mogelijke niveau beleid maken en de EU moet niet meer doen dan noodzakelijk. Zo is dat neergelegd in het EU-verdrag, maar in praktijk gebeurt dat steeds minder. De BBB vindt dat de EU meer bij de kernopgave moet blijven: zorgen voor een sterke en concurrerende interne markt, bescherming van de voedselzekerheid, gemeenschappelijk handelsbeleid en effectieve bescherming van de buitengrenzen.” 

 

“De invloed van de EU door het vele nieuwe beleid en regels vanuit de ‘green deal’, wordt steeds groter op de bedrijfsvoering van boeren en ondernemers. Daardoor nemen administratieve lasten en kosten toe, wat ook gevolgen heeft voor consumentenprijzen en werkgelegenheid. De EU gaat steeds meer micro-managen en op de stoel van de ondernemer zitten. Regelgeving, controleren, wantrouwen voert de boventoon i.p.v. vertrouwen en doelen stellen. De BBB wil een koerswijziging van green deal naar real deal; meer realisme in wat haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar is.” 

 

“Maar de koers die de Europese Unie richting 2030 daadwerkelijk op gaat, hangt helemaal af van de burgers die hun stem uitbrengen. Democratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit te bepalen. Door te stemmen beslissen kiezers wie hen vertegenwoordigt en zitting krijgt in het Europese Parlement. Er staat nu veel op het spel, dus het is belangrijk om 6 juni van je stemrecht gebruik te maken!”  

Welke grote uitdagingen ziet u, en welke bijdrage hieraan verwacht u van kennis (onderwijs, onderzoek & innovatie)? 

“Voor onze welvaart, welzijn en veiligheid is kennisontwikkeling in onderwijs, onderzoek & innovatie altijd onontbeerlijk. Grote uitdagingen zijn er op dit moment op het gebied van klimaatverandering, energie, milieu, veiligheid & defensie, cybersecurity.” 

 

“We hebben in ieder geval veel meer technisch geschoolde mensen nodig, op alle terreinen. Er zijn grote tekorten in de industriële elektrotechniek, installatietechniek en industriële automatisering. Belangrijk voor o.a. de noodzakelijke upgrade en uitbouw van ons elektriciteitsnetwerk en voor de maakindustrie, en denk aan verdere robotisering in de land- en tuinbouw.  Daarnaast is er grote behoefte meer ICT’ers op te leiden om verdere digitalisering mogelijk te maken.” 

 

“Wat betreft onderzoek en innovatie vindt de BBB het belangrijk dat er geen technologieën op voorhand worden uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer het gaat om innovatie van verbrandingsmotoren en alternatieve brandstoffen, verbeterde duurzame energietechnieken als kernenergie en battery energy storage.” 

 

“Innovaties die breed toepasbaar zijn, zoals quantum-technologie, fotonica en AI, moeten alle ruimte krijgen. Hiermee kunnen belangrijke stappen worden gezet, bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling van precisielandbouw, plantenveredeling, verbetering fotosynthese maar ook voor grote innovaties in de gezondheidszorg en toepassingen in de defensie-industrie. Deze technieken vragen echter ook weer om innovaties op het gebied van cybersecurity, met name op het gebied van encryptie.” 

Kennisinstellingen hebben veel belang bij Europese samenwerking en de programma’s die dit mogelijk maken, zoals Erasmus+ en Horizon Europe. Het komende Parlement mag de opvolgers vormgeven. Hoe kijkt uw partij naar Erasmus+ en Horizon Europe? 

“Innovatiefondsen zoals Horizon Europe bieden kansen voor Europa en Nederland. Het is in het belang van onze concurrentiekracht dat de EU deze fondsen doorzet. Horizon Europe richt zich nu echter te sterk op gestelde verduurzamingsdoelen, terwijl achterblijvende innovatie veel breder is. BBB wil dat Horizon Europe breder wordt zodat meer ondernemingen daarvan kunnen profiteren en het beter toegankelijk wordt gemaakt voor het MKB en start-ups en hogescholen worden betrokken. Ook moet blijvend worden geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek als basis voor technieken van de toekomst.”  

 

“BBB is positief over het Erasmus+ programma waarmee studenten voor een korte periode in het buitenland kunnen studeren. Het is een groot goed dat studenten kunnen studeren in andere landen van de Europese Unie, het bevordert kennisontwikkeling en intercultureel begrip. Het is wel belangrijk dat het aantal inkomende en uitgaande studenten in balans is. Op dit moment is de balans in sommige studentensteden niet optimaal wat leidt tot druk op de onderwijsinstellingen, daarmee de kwaliteit van het onderwijs, de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten en op studentenhuisvesting. Onderwijsinstellingen moeten de ruimte krijgen om zo nodig het aantal plekken voor buitenlandse studenten te beperken.” 

In een vorig interview vertelde Gaby Allard (MBO Raad)...

‘’Het zou een geweldige doorbraak zijn als Europa net zoals in het hoger onderwijs al is gebeurd, de wederzijdse erkenningen van diploma’s (in het mbo) de komende vijf jaar weet te realiseren’’. 

 

 

In reactie hierop vertelt Eveline Herben...

“De BBB vindt wederzijdse erkenning van vakopleidingen belangrijk omdat er een groot gebrek is aan praktisch geschoolde mensen en zal zich daarvoor inzetten.” 

Wat is uw visie op Europa in 2030 en op welke dossiers zullen we daarom uw stem horen in het volgende Parlement? 

“Het vertrouwen in de EU staat op het spel door decennia van machtsoverdracht naar Brussel. BBB wil dit stoppen en pleit voor subsidiariteit, een regionale focus, en flexibele samenwerking.” 

 

“Betaalbare energie wordt bedreigd door alarmistisch klimaatbeleid. BBB wil realistisch klimaatbeleid dat energiezekerheid en de concurrentiepositie van Europa én Nederland waarborgt. De Europese concurrentiekracht lijdt onder groene regelgeving, daardoor moet de Europese regeldruk sterk verminderd worden en de interne markt beter worden benut. Ook de voedselproductie lijdt onder de stapeling van regels en negatieve beeldvorming. BBB steunt duurzame landbouwinnovaties en zal altijd de waarde van de agrarische sector blijven benadrukken. Alleen met een sterke en innovatieve economie en maatschappelijk draagvlak kunnen we de klimaatuitdaging aan, onder het motto: “Wie rood staat, kan niet groen doen." 

 

“Daarnaast vereist de waarborging van Europese veiligheid pragmatische samenwerking en investeringen in defensie. BBB pleit voor versterkte defensiesamenwerking en grensbeheer. Dit in samenhang met het huidige falend asiel- en migratiebeleid. Dit beleid bedreigt de sociale cohesie in de maatschappij. BBB wil asielprocedures verplaatsen naar veilige derde landen en investeren in buitengrensversterking.”  

 

“Ook wordt de Euro bedreigd door gebrekkige begrotingsdiscipline. BBB pleit voor handhaving van begrotingsregels en tegen gemeenschappelijke schulden.” 

 

“BBB staat voor een realistisch, haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar klimaatbeleid. Dat betekent dat we de impact van klimaatmaatregelen zorgvuldig afwegen tegen het belang van energiezekerheid, onze concurrentiepositie en de financiële lasten voor de burger.” 

Context 

Op 6 juni stemmen Nederlanders voor een nieuw Europees Parlement. In de opmars naar de Europese verkiezingen, publiceert Neth-ER wekelijks een interview met kandidaat Europarlementariërs over onderwijs, onderzoek en innovatie in Europa. Eerder sprak Neth-ER met Sacha Muller van Volt over Europees onderzoek en ondernemerschap, de EU’s “stroperige bureaucratie” en de noodzaak van investeren in kennis.