25 april 2024

"Investeringsfondsen voor verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht", Bert-Jan Ruissen (SGP)

Raúl Kalb

Raúl Kalb

Communications & Events Manager

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Er is een noodzaak voor een eigen Europese kenniseconomie en maakindustrie, vanwege wereldwijde spanningen zoals oorlogen en handelsconflicten. Dat stelt Bert-Jan Ruissen, kandidaat-Europarlementariër voor de SGP. Dit beleid moet gebaseerd zijn op een helder Bijbels geluid en christelijke waarden. De Europese Unie moet vooral een unie van de lidstaten zijn, door beleid dichtbij de burger te maken en een duidelijke afbakening van bevoegdheden te bewaren.


"Investeringsfondsen voor verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht", Bert-Jan Ruissen (SGP)

Op 6 juni kunnen Nederlanders stemmen voor het Parlement. Waarom is stemmen voor de Europese verkiezingen juist nu belangrijk?

“Een stem op de SGP is de moeite waard. Onze inbreng is uniek. We staan voor een helder Bijbels geluid en een beleid gebaseerd op christelijke waarden. Europa is ver afgedwaald van zijn christelijke wortels en waarden. Een herleving van het besef hoe goed het is te leven naar Gods heilzame inzettingen, dát is wat niet alleen Nederland, maar ook Europa nodig heeft. De Bijbel, het Woord van God, is universeel en heeft daarmee ook zeggingskracht over de inrichting van de samenleving. In dat besef hopen we als SGP ons werk in het Europees Parlement ook na juni 2024 te kunnen voortzetten.”

Welke grote uitdagingen ziet u, en welke bijdrage hieraan verwacht u van kennis (onderwijs, onderzoek & innovatie)?

“De wereldwijde spanningen zoals de oorlog in Oekraïne en de handelsconflicten met China laten zien dat een eigen kenniseconomie en maakindustrie onontbeerlijk zijn. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstituten en de industrie nodig. Bedrijven moeten worden aangemoedigd om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast moet de EU inzetten op duurzame innovatie in de landbouw. Te vaak wordt innovatie belemmerd door achterhaalde regelgeving. Het behoud van een kritische massa van landbouwactiviteit is onontbeerlijk voor het blijven ontwikkelen van kennis en innovatie. Onderzoeksgelden moeten bijdragen aan praktische oplossingen voor uitdagingen op het boerenerf en in de kas."

 

"Verder ligt er een grote maatschappelijke uitdaging op het vlak van de energietransitie en energiebesparing. De EU kan hierbij een belangrijke rol vervullen door voldoende middelen beschikbaar te stellen vanuit de EU-fondsen voor het stimuleren van innovaties. Als het gaat om het verduurzamen van het wegvervoer, is het belangrijk dat innovaties (financieel) gesteund worden vanuit zowel de EU als de lidstaten zelf. Europese regelgeving moet de auto-industrie en brandstofproducenten stimuleren in te zetten op het ontwikkelen van duurzame waterstof, elektrische en hybride vormen van aandrijving. Helaas neemt het antisemitisme in Europa toe, ook op scholen en universiteiten. Veel Europeanen hebben geen juist beeld van Joden, de Holocaust en Israël. Dit is gevaarlijk. Ik doe een beroep op onderwijsinstellingen om dit tegen te gaan.”

Kennisinstellingen hebben veel belang bij Europese samenwerking en de programma’s die dit mogelijk maken, zoals Erasmus+ en Horizon Europe. Het komende Parlement mag de opvolgers vormgeven. Hoe kijkt uw partij naar Erasmus+ en Horizon Europe?

“De Europese Unie heeft op het vlak van onderwijs en onderzoek een faciliterende rol. Primair zijn de lidstaten bevoegd. Dat is ook goed, want de SGP vindt dat beleid zo dicht mogelijk bij de burger gemaakt moet worden, in lijn met het subsidiariteitsbeginsel. Daarom steunt de SGP Europese samenwerking en coördinatie van het beleid, zonder extra bevoegdheden af te dragen aan Brussel. Het bevorderen van de uitwisseling van studenten, met name via het Erasmus+-programma, zie ik als iets positiefs. Fondsen als Horizon Europe kunnen zorgen voor een vliegwieleffect. Dit programma is bedoeld voor grensoverschrijdende investeringen of investeringen met een duidelijke Europese meerwaarde. De focus bij investeringsfondsen moet liggen op zowel verduurzaming als versterking van de concurrentiekracht.”

In een vorig interview vertelde Gaby Allard (MBO Raad) ...

‘’Het zou een geweldige doorbraak zijn als Europa net zoals in het hoger onderwijs al is gebeurd, de wederzijdse erkenningen van diploma’s (in het mbo) de komende vijf jaar weet te realiseren’’. 

 

 

In reactie hierop zegt Bert-Jan Ruissen ...

“Het beroepsonderwijs is een belangrijke schakel in onze samenleving en economie. Hier worden kundige vakkrachten opgeleid die in allerlei sectoren nodig zijn. De SGP ziet Europese meerwaarde in het erkennen van elkaars diploma’s en certificaten. Dit faciliteert economische samenwerking en geeft meer perspectief op de arbeidsmarkt.”

Wat is uw visie op Europa in 2030 en op welke dossiers zullen we daarom uw stem horen in het volgende Parlement?

“De SGP pleit voor grondige hervorming van de Europese Unie. We kiezen met volle overtuiging voor een EU van de lidstaten. De steeds verdergaande Europese bemoeienis en integratie richting een federale ‘superstaat’ moet worden gestopt. Dat vraagt om een heldere afbakening van de taken van de EU en voldoende ruimte voor de lidstaten om eigen keuzes te maken. Ik zal blijven opkomen voor christelijke waarden, zoals godsdienstvrijheid en het recht op leven, en ik zal mij blijven inzetten voor ruimte voor ondernemerschap, zoals onze boeren en vissers.”

Context

Op 6 juni stemmen Nederlanders voor een nieuw Europees Parlement. In de opmars naar de Europese verkiezingen, publiceert Neth-ER wekelijks een interview met kandidaat-Europarlementariërs over onderwijs, onderzoek en innovatie in Europa. Eerder sprak Neth-ER met Fenna Feenstra over het Erasmus+ programma, internationale samenwerking, en haar ideeën voor een ‘’ander Europa”.