Reacties op voorstel Horizon Europe

11 juli 2018

Op 7 juni presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie: Horizon Europe. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van het voorstel? Neth-ER zet enkele reacties voor u op een rijtje.

Reacties op Horizon Europe voorstel

De Commissie presenteerde op 7 juni haar voorstel voor Horizon Europe Het programma zal voortbouwen op het succes van Horizon 2020. Nieuwe onderdelen in Horizon Europe zijn de European Innovation Council (EIC), waarvan de pilot in het laatste werkprogramma van Horizon 2020 geïntroduceerd is, en het missiebeleid. De mogelijkheden voor associatie voor landen buiten de EU worden uitgebreid, wat kansen biedt voor het Verenigd Koninkrijk om mee te doen.

De Euopese Commissie geeft aan grootse plannen voor Horizon Europe te hebben en stelt voor het programma een budget van 94,1 miljard voor. Het voorstel zorgt echter voor gemengde gevoelens bij verschillende stakeholders.

Reactie Science Europe

Science Europe verwelkomt in een statement de continuïteit tussen Horizon 2020 en Horizon Europe, maar is ontevreden over het budget. De hoogte van het budget is niet in lijn met de grote ambities van de Europese Commissie. De organisatie is voornamelijk teleurgesteld over het budget dat wordt toegekend aan de European Research Council (ERC) en de Marie Skłodowska-Curie acties (MSCA). Dit terwijl Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek en Innovatie, de ERC juist als een groot succes bestempelt. Science Europe ziet kansen in het missiebeleid en hoopt dat toekomstige discussies zullen leiden tot een goede balans tussen excellentie en impact. Tot slot pleit het voor een European Innovation Council (EIC) dat zorgt voor samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.

Reactie LERU

Kurt Deketelaere, secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU) geeft in een reactie aan teleurgesteld te zijn over het voorgestelde budget voor de ERC en MSCA, omdat deze instrumenten juist zo succesvol zijn in Horizon 2020. Deketelaere ziet vooral de enorme groei in budget voor de EIC als de reden voor het tegenvallende budget in de eerste pijler.

In een tweede reactie verwelkomt LERU het samenbrengen van collaboratief onderzoek in één pijler, maar stelt wel dat er in alle clusters van de tweede pijler voldoende ruimte moet zijn voor maatschappelijke reflecties en inzichten voortkomend uit fundamenteel onderzoek. Ook stelt LERU dat de aandacht voor de ERA nu te veel in de context wordt gezien van het dichten van de innovatiekloof en roept ze op tot een grotere rol voor universiteiten in de Open Innovation pijler.

Reactie UEAPME

De European Association of craft, small and medium-sized enterprises (UEAPME) verwelkomt in een statement de sterke focus op innovatie in het Horizon Europe voorstel. UEAPME steunt de creatie van de EIC, maar waarschuwt dat er meer budget nodig is voor de EIC om haar doelen waar te maken. Ook ziet de organisatie een belangrijke rol voor het bedrijfsleven bij de missies in Horizon Europe. Echter, hiervoor is het verlagen van de administratieve lasten wel noodzakelijk. In een recenter position paper specificeert UEAPME dat het budget voor de EIC van tien naar vijftien procent als aandeel van het totale budget moet. Start-ups en het mkb moeten een voorkeurspositie  krijgen ten opzichte van grotere bedrijven. Ook beveelt UEAPME aan een brede definitie van innovatie te hanteren, om het programma toegankelijk te maken voor het mkb.

Reactie The Guild

The Guild maakt in een statement duidelijk dat ze het Horizon Europe voorstel positief ontvangt. Wel vindt The Guild dat de EU meer moet investeren in eerder behaalde successen, zoals de ERC en MSCA. Om Europa’s mondiale positie in onderzoek en innovatie te behouden, vraagt The Guild aan de Europese Commissie om ten minste 25% van het totale budget in ERC te steken en minstens 12% in MSCA. Verder moet excellentie de leidraad blijven binnen het hele programma en dit dient weerspiegeld te worden bij het selecteren van evaluatoren, panels en adviesgroepen. Tot slot moet de Global Challenges-pijler zich voornamelijk richten op lage technology readiness levels (TRLs) en moet ervoor gezorgd worden dat ook de sociale- en geesteswetenschappen (SSH) betrokken worden in de thematische clusters.

Reactie EUA

De European University Association vergelijkt in een analyse het voorstel van de Commissie met de aanbevelingen van EUA. Allereerst vraagt EUA naar aanleiding van het voorstel aandacht voor voldoende budget. De voorgestelde budgetverhoging is een stap in de goede richting, maar niet genoeg. Volgens de EUA is 160 miljard nodig om de ambities van het programma waar te kunnen maken. Om de verschillen tussen de lidstaten te verkleinen is behalve de voorgestelde acties in Horizon Europe ook een ondersteunend regelgevend kader nodig op nationaal en Europees niveau, volgens de EUA. Ten slotte wijst de EUA op de noodzaak de programma’s voor onderzoek en onderwijs verder op elkaar af te stemmen om zo meer verbindingen tussen onderzoek, onderwijs en innovatie te creëren. In de analyse gaat de EUA daarna dieper in op de uitgangspunten en de Rules for Participation van Horizon Europe.

Reactie EARTO

De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) verwelkomt het voorstel van de Commissie voor Horizon Europe in een statement. EARTO vraagt echter wel aan de Raad en het Parlement om het budget te verhogen naar 120 miljard en een groter aandeel toe te wijzen aan de tweede pijler (60%). Daarnaast moet de deelname van de industrie gemaximaliseerd worden en publiek private partnerschappen worden behouden. Als laatste onderstreept EARTO de cruciale rol van Key Enabling Technologies (KETs) en vraagt zij budget hiervoor te oormerken. 

Reactie diverse maatschappelijke organisaties

Verscheidene maatschappelijke organisaties, zoals EPHA en European Network of Scientists hebben in een gezamenlijk statement opgeroepen om een aparte pijler voor Global Challenges te ontwikkelen. Vanwege de huidige naam (Global Challenges and Industrial Competitiveness) wordt het volgens de organisaties moeilijk te onderscheiden of de doelen binnen de pijler gefocust zijn op impact of winst. Dit begrenst de hoeveelheid investeringen en maakt het lastig te herleiden wat de burger terugkrijgt voor de publieke investeringen. Daarom stellen de organisaties voor beschermingsmaatregelen in te voeren.

Reactie CESAER

CESAER maakt zich zorgen over de omvang en de disbalans van het budget, omdat de eerste en derde pijler samen minder geld toegekend krijgen dan de tweede pijler. Daarom vraagt CESAER om een minimaal budget van 120 miljard waarin de ERC minimaal 28 miljard ontvangt en de MSCA een minimum van 8 miljard toegekend krijgt. Ook kan volgens CESAER niet het volledige O&I potentieel benut worden vanwege de top-down aanpak en de onduidelijkheid rondom de Sustainable Development Goals (SDGs).

Reactie Ehler

De huidige situatie waarin het Europees Parlement geen zeggenschap heeft bij de strategische planning van Horizon Europe is onacceptabel, aldus Christian Ehler, één van de twee rapporteurs voor Horizon Europe, in een persbericht. Het gebrek aan transparantie over het strategisch programmeringsproces brengt een snelle behandeling van het voorstel voor Horizon Europe in gevaar. Daarnaast maakt Ehler zich zorgen over de publiek-private partnerschappen in Horizon Europe. Deze moeten volgens hem doorgaan ook tijdens de uitvoering van Horizon Europe.

Reactie ALLEA

All European Academies (ALLEA) dringt in een statement aan op een duidelijke en inclusieve definitie van ‘geassocieerde’ landen en meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor deelname. Daarnaast uit ALLEA haar zorgen  over dat het voorstel voor Horizon Europe onvoldoende steun biedt voor inclusiviteit van alle disciplines, met name de sociale- en geesteswetenschappen (SSH). ALLEA pleit voor substantiële investeringen in trans-disciplinair onderzoek gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast moet er volgens ALLEA ook meer aandacht komen voor fundamenteel onderzoek, omdat het een voorwaarde is voor innovatie.

Reactie Humanities in the European Research Area

Het cluster Inclusive and Secure societies moet een budget van 6 miljard euro krijgen, dat gelijkwaardig wordt verdeeld over de verschillende areas of intervention. Dat stelt Humanities in the European Research Area (HERA) in een reactie op het Horizon Europe voorstel. Ook moet de sociale- en geesteswetenschappen expliciet worden opgenomen als een horizontaal thema in Horizon Europe en moet dit ook gemonitord en geëvalueerd worden.

Reactie Russell Group

Horizon Europe moet genoeg aandacht hebben voor Open to the World, met eerlijke regels voor associatie en flexibiliteit om samen te werken met excellente partners in de hele wereld. Dat stelt de Russell Group in een position paper. Ook vraagt de groep de rol van universiteiten in de EIC te erkennen en het excellentieprincipe nog explicieter op te nemen in de verordening.

Reactie ECIU

Het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) benadrukt in een paper de sleutelrol van innovatieve universiteiten om Europa’s innovatiecapaciteit ten volste te benutten. Universiteiten brengen verschillende actoren van innovatie-ecosystemen samen en realiseren niet alleen technologische, maar ook sociale innovatie. ECIU roept daarom ook op dat innovatie-ecosystemen beter ondersteund moeten worden en universiteiten een belangrijke rol moeten hebben bij de implementatie van de innovatie-instrumenten van Horizon Europe, bijvoorbeeld in de managementstructuur van de EIC en missies.

Reactie UAS4EUROPE

Voor het creëren van voldoende impact in Europa dient Horizon Europe open te staan voor spelers vanuit de gehele innovatie keten, zoals het mkb, start-ups en onderzoekers van hogescholen. Dit stelt UAS4EUROPE in een statement. Over het algemeen verwelkomt het Europese platform voor hogescholen het Commissievoorstel, maar het voldoet nog niet. Daarom doet UAS4EUROPE nog enkele aanbevelingen waaronder een verhoogd budget van 120 miljard euro, de focus op incrementele innovatie en onderzoek en financiële ondersteuning van transdisciplinair onderzoek door middel van kleinschalige onderzoeksprojecten.

Reactie FEAM

De Federation of European Academies of Medicine (FEAM) gelooft dat het nieuwe Horizon Europe programma een belangrijke bijdrage zal leveren aan onderzoek en innovatie in Europa, maar raadt aan een goede balans te houden tussen toegepast- en fundamenteel onderzoek. Dit zegt FEAM in een position paper over het Horizon Europe voorstel van de Commissie. Een dergelijke balans zou bijdragen aan het creëren van het beste ecosysteem voor gezondheids- en biomedisch onderzoek. Ook pleit FEAM voor een instrument binnen Horizon Europe om de financiering van projecten die succesvolle resultaten hebben behaald te kunnen verlengen. Veel succesvolle projecten kunnen na afloop van de financieringsperiode niet worden voortgezet vanwege een gebrek aan nieuwe financiering. FEAM verwacht dat door een eventuele verlenging potentiële innovaties en successen worden gemaximaliseerd.

Context

Er zullen nu onderhandelingen met de Raad en het Europees Parlement gaan plaatsvinden over de invulling van Horizon Europe en ook over het voorgestelde budget. De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) en Horizon Europe zullen parallel aan elkaar verlopen. Het nieuwe kaderprogramma moet van start gaan in 2021.

Meer informatie

Publicatie Science Europe: Science Europe Reaction to the European Commission Proposal on Horizon Europe
Publicatie LERU: Horizon Europe: ERC and Marie Curie funding disappoints
Publicatie LERU: 10 key LERU messages for Horizon Europe 
Publicatie UEAPME: Horizon Europe: Innovation Council needs adequate budget to deliver
Publicatie UEAPME: UEAPME’s comments on the Commission proposals for Horizon Europe and the specific programme
Publicatie The Guild: Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation
Publicatie EUA: Horizon Europe: EUA analysis of the European Commission proposal
Publicatie EARTO: EARTO Recommendations on EC Proposal for a Horizon Europe Programme with High Impact
Publicatie verschillende organisaties: Industrial competitiveness as ‘societal challenge’? Ensuring accountability and societal impact in Horizon Europe
Publicatie CESAER: Statement on proposal for Horizon Europe
Publicatie Ehler: Press release
Publicatie ALLEA: ‘European Academies call for a clear and inclusive definition of ‘associated countries’ in Horizon Europe’
Publicatie HERA: HERA one pager for Horizon Europe
Publicatie Russell Group: Russell Group position on the Horizon Europe Proposals
Persbericht Europees Parlement: ‘Press Release by Christan Ehler’
Publicatie ECIU: Universities as keys to unlock Europe's innovation powerhouse 
Publicatie UAS4EUROPE: Position Paper on Horizon Europe
Publicatie FEAM: FEAM position on the European Commission proposals on Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Horizon Europe bouwt voort op succes H2020
Artikel Neth-ER: Factsheet: De European Innovation Council-pilot
Editorial Neth-ER: Een missie-benadering voor meer impact van KP9: hoe werkt dat?
Editorial Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress
Dossier Neth-ER: European Innovation Council

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Akkoord bereikt voor Horizon Europe

Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd...

Lees meer

EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan

Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging,...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

EC: een bindende aanpak kan integratie van SSH in Horizon Europe bevorderen

De integratie van sociale- en geesteswetenschappen (SSH) zou binnen Horizon Europe op een bindende en holistischere manier kunnen gebeuren. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie van...

Lees meer