Raad Concurrentievermogen: investeren in O&O cruciaal voor innovatievermogen EU

14 maart 2018

Nadere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van cruciaal belang voor het innovatievermogen van de EU. Dit onderstreept de Raad Concurrentievermogen in haar conclusies inzake EU-industriebeleid. Zij benadrukt dat een langetermijnstrategie noodzakelijk is. Daarnaast stonden de digitale transitie en intellectueel eigendom op de Raadsagenda.  

EU-strategie voor industriebeleid

Voldoende investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van cruciaal belang om het innovatievermogen van de EU te stimuleren en de EU in staat te stellen om nieuwe technologieën te kunnen benutten. Dit benadrukt de Raad Concurrentievermogen in haar conclusies over het EU-industriebeleid. Zij onderstreept het belang van een betere overdracht van kennis en benutting van Key Enabling Technologies (KETs) voor het bevorderen van het concurrentievermogen van de industriesector. Verdergaande samenwerking tussen bedrijfsleven en de onderzoekssector is van wezenlijk belang voor de toepassing en omzetting van kennis in nieuwe producten en diensten. Om het innovatieklimaat te verbeteren moet daarnaast de verdere uitrol van innovatiehubs in de gehele EU bevorderd worden.

Belang van de juiste vaardigheden

Daarnaast is volgens de Raad actie vereist om digitale vaardigheden onder de Europese bevolking te verbeteren. De Raad wijst in dat kader op het potentieel van extra Blueprints for Sectoral Cooperation Skills voor het in kaart brengen van specifieke behoeften aan vaardigheden, meer partnerschappen tussen bedrijfsleven en onderwijs en investeringen in de vaardigheden van jongeren en een leven lang leren. Samengevat stelt de Raad dat er urgente behoefte is aan een alomvattende langetermijnstrategie voor het Europees industriebeleid, zij vraagt dan ook aan de Commissie om op korte termijn met een voorstel te komen.

Digitalisering

Daarnaast heeft de Raad een debat gevoerd over de digitale revolutie. De ministers zijn overeengekomen dat adequaat beleid en investeringen nodig zijn om de transitie te begeleiden en het volledig potentieel te benutten. Financiering moet daarbij beter gekoppeld worden aan prioriteiten, waarbij onder meer het tekort aan vaardigheden, de ontwikkeling van innovatiehubs en een betere samenwerking tussen bedrijfsleven en de onderzoekssector benoemd worden. 

Intellectueel eigendom  

De Raad heeft tevens conclusies aangenomen over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Daarbij gaat zij in op het pakket aan maatregelen dat in november door de Commissie gepresenteerd is voor het beter beschermen van intellectueel eigendom, in het kader van de Digital Single Market Strategy. De Raad waardeert de initiatieven en de holistische benadering van de Commissie. Zij benadrukt dat gecoördineerde samenwerking op alle niveaus van belang is en vraagt de Commissie, de lidstaten en belanghebbenden in de industrie om verdere stappen te nemen.

Ex-antevoorwaarden cohesie

De Raad Concurrentievermogen heeft daarnaast conclusies aangenomen over een rapport van de Europese Rekenkamer over het gebruik van ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesiebeleid. De Raad concludeert dat de voorwaarden hun nut bewezen hebben en post-2020 behouden moet worden, echter is verdere stroomlijning noodzakelijk. Wat de prestatiereserve betreft, is de Raad van oordeel dat het in het huidige stadium moeilijk is de doeltreffendheid te beoordelen, een uitgebreidere evaluatie is daarom wenselijk. 

Context

De Raad Concurrentievermogen, bestaande uit de Europese ministers voor economische zaken, industrie, onderzoek en innovatie, kwam deze week bijeen om te discussiëren over industriebeleid en digitalisering in de interne markt. Deze onderwerpen kwamen eerder al aan bod tijdens een informele bijeenkomst in februari, op initiatief van het Bulgaars voorzitterschap. Het is nu aan de Commissie om nadere voorstellen te formuleren op het gebied van industriebeleid.

Meer informatie

Persbericht Raadsconclusies: Competitiveness Council, 12/03/2018
Publicatie Raad van de Europese Unie: Outcome of the Council Meeting
Artikel Neth-ER:  EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt de hoofdrol
Artikel Neth-ER:  Commissie publiceert Blueprints for Sectoral Cooperation on Skills
Artikel Neth-ER:  EC presenteert maatregelenpakket tegen inbreuk op intellectueel eigendom
Artikel Neth-ER:  Commissie positief over invoering ex-antevoorwaarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Werk mee aan het nieuwe EIT

Het European Institute of Innovation and Technology is op zoek naar acht nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. Academici, onderzoekers, innovators en ondernemers worden aangemoedigd om zich...

Lees meer

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Nederland twee plaatsen gezakt in Global Innovation Index 2019

Nederland staat op de vierde plaats van de Global Innovation Index 2019 en is daarmee twee plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. De index brengt in kaart hoe innovatief een economie is....

Lees meer

Geef uw mening over de invulling van Digital Europe

De consultatie over de invulling van de eerste twee jaar van het Digital Europe programma staat nu open. Tot 25 oktober kunt u uw mening geven over de oriëntatie. Dit document zal de Commissie...

Lees meer