Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

27 februari 2018

Om optimaal te profiteren van de vierde industriële revolutie is een hernieuwde strategie nodig die onderwijs, onderzoek en de industrie verenigt in het bijbrengen van digitale vaardigheden. Dit stelt de Commissie in een rapport gebaseerd op Projects for Policy (P4P) waarin zij de risico’s en kansen van de vierde industriële revolutie onderzoekt. Door een leven lang leren te integreren in “leerfabrieken” kan de industrie jong talent aantrekken en zorgen voor betrokkenheid van onderzoeks- en innovatiecentra. Synergie van verschillende bestaande EU-programma’s is daarbij wenselijk. Met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) valt hier een grote inhaalslag te maken.

Leerfabrieken voor een leven lang leren

Onderwijs, onderzoek en industrie moeten beter samenwerken in het bijbrengen van digitale vaardigheden. Deze verbinding kan gemaakt worden door deze partijen samen te brengen in zogenoemde “leerfabrieken”. Dit staat in het rapport van de Europese Commissie Capitalising the benefits of the 4th Industrial Revolution. Daarnaast zou een European Manufacturing Skills Council een Europees platform kunnen bieden voor de verbetering van vaardigheden in de industriële sector. Meer synergie tussen verschillende programma’s is daarbij wenselijk: Digital Innovation Hubs en Open Innovation Test Beds zijn voorbeelden van infrastructuren die als katalysator kunnen werken voor de verwerving van vaardigheden en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Ook kunnen volgens de Commissie activiteiten onder Horizon 2020 en de New Skills Agenda elkaar heel goed aanvullen bij het in kaart brengen van de behoefte aan nieuwe vaardigheden en banen in de maakindustrie. Zo zijn de acties uit het Horizon 2020-werkprogramma “Skills needed for new Manufacturing Jobs” complementair aan de activiteiten die onder de Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills zijn gelanceerd. Waar het Horizon 2020-werkprogramma inzet op de ontwikkeling van strategieën om vaardighedentekorten weg te nemen, zet de Blueprint in op het verenigen van belanghebbenden, om zo sectorspecifieke strategieën voor uitdagingen op het gebied van vaardigheden te bieden en om mensen beter voor te bereiden op de industrie van de toekomst.

Innovatief mkb op voorsprong

Betrokkenheid bij onderzoeks- en innovatieprojecten is noodzakelijk om de achterstand van het mkb in de digitale transitie te verkleinen. Verschillende projecten in het kader van Horizon 2020 laten volgens de Commissie zien dat de belangstelling van het mkb tot deelname wel degelijk significant is. De synergie tussen acties op Europees, nationaal en regionaal niveau moet daarom beter benut en gemonitord worden.

Ook implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen en betere verspreiding van geavanceerde productietechnieken kunnen bijdragen aan een verbetering van de positie van het mkb. Daarnaast vindt de Commissie de ontwikkeling van richtlijnen wenselijk om meer duidelijkheid te verschaffen over nieuwe technologieën. Alle belanghebbenden hebben baat bij een duidelijk juridisch kader, met name inzake cyber-security, aansprakelijkheid, privacy, en de bescherming van intellectueel eigendom.

Context

Projects for Policy is een initiatief van DG RTD van de Europese Commissie. In dit rapport zijn 30 innovatieve onderzoeksprojecten gefinancierd met EU-geld geanalyseerd om de invloed van de vierde industriële revolutie op vaardigheden en banen te onderzoeken, en de kansen en risico’s in kaart te brengen. Het rapport is gepresenteerd ter gelegenheid van de EU Industry Day, waar de Commissie belanghebbenden heeft bijgepraat over haar strategie en beleid om het concurrentievermogen van de industriële sector verder te ontwikkelen. In het voorjaar van 2018 zal de Commissie de EU-industriestrategie presenteren.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Capitalising on the benefits of the 4th Industrial Revolution
Website DG Research & Innovation: Projects for Policy 
Website Europese Commissie: EU Industry Day
Artikel Neth-ER: Nieuwe sectoren binnen Blueprint for sectoral cooperation on skills
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Dossier Neth-ER: DigitaliseringVaardighedenmkb

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Regionale samenwerking maakt universiteit, overheid en bedrijf afhankelijker van elkaar

Door steeds nauwere samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie raken universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid steeds afhankelijker van elkaar. Dit valt te lezen in een rapport...

Lees meer

EC: meer praktijkervaring in het onderwijs ten behoeve van KET’s en AMT

Onderwijssystemen moeten meer mogelijkheden bieden voor praktijkervaring door nauwer samen te werken met het bedrijfsleven. Dit blijkt uit het tussenrapport van de Europese Commissie ter...

Lees meer

Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen...

Lees meer

EC evalueert impact van ECVET en EQAVET

De mobiliteitservaring van studenten in het beroepsonderwijs is verbeterd door het European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Dit blijkt uit een studie van de Europese...

Lees meer