Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

27 februari 2018

Om optimaal te profiteren van de vierde industriële revolutie is een hernieuwde strategie nodig die onderwijs, onderzoek en de industrie verenigt in het bijbrengen van digitale vaardigheden. Dit stelt de Commissie in een rapport gebaseerd op Projects for Policy (P4P) waarin zij de risico’s en kansen van de vierde industriële revolutie onderzoekt. Door een leven lang leren te integreren in “leerfabrieken” kan de industrie jong talent aantrekken en zorgen voor betrokkenheid van onderzoeks- en innovatiecentra. Synergie van verschillende bestaande EU-programma’s is daarbij wenselijk. Met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) valt hier een grote inhaalslag te maken.

Leerfabrieken voor een leven lang leren

Onderwijs, onderzoek en industrie moeten beter samenwerken in het bijbrengen van digitale vaardigheden. Deze verbinding kan gemaakt worden door deze partijen samen te brengen in zogenoemde “leerfabrieken”. Dit staat in het rapport van de Europese Commissie Capitalising the benefits of the 4th Industrial Revolution. Daarnaast zou een European Manufacturing Skills Council een Europees platform kunnen bieden voor de verbetering van vaardigheden in de industriële sector. Meer synergie tussen verschillende programma’s is daarbij wenselijk: Digital Innovation Hubs en Open Innovation Test Beds zijn voorbeelden van infrastructuren die als katalysator kunnen werken voor de verwerving van vaardigheden en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Ook kunnen volgens de Commissie activiteiten onder Horizon 2020 en de New Skills Agenda elkaar heel goed aanvullen bij het in kaart brengen van de behoefte aan nieuwe vaardigheden en banen in de maakindustrie. Zo zijn de acties uit het Horizon 2020-werkprogramma “Skills needed for new Manufacturing Jobs” complementair aan de activiteiten die onder de Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills zijn gelanceerd. Waar het Horizon 2020-werkprogramma inzet op de ontwikkeling van strategieën om vaardighedentekorten weg te nemen, zet de Blueprint in op het verenigen van belanghebbenden, om zo sectorspecifieke strategieën voor uitdagingen op het gebied van vaardigheden te bieden en om mensen beter voor te bereiden op de industrie van de toekomst.

Innovatief mkb op voorsprong

Betrokkenheid bij onderzoeks- en innovatieprojecten is noodzakelijk om de achterstand van het mkb in de digitale transitie te verkleinen. Verschillende projecten in het kader van Horizon 2020 laten volgens de Commissie zien dat de belangstelling van het mkb tot deelname wel degelijk significant is. De synergie tussen acties op Europees, nationaal en regionaal niveau moet daarom beter benut en gemonitord worden.

Ook implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen en betere verspreiding van geavanceerde productietechnieken kunnen bijdragen aan een verbetering van de positie van het mkb. Daarnaast vindt de Commissie de ontwikkeling van richtlijnen wenselijk om meer duidelijkheid te verschaffen over nieuwe technologieën. Alle belanghebbenden hebben baat bij een duidelijk juridisch kader, met name inzake cyber-security, aansprakelijkheid, privacy, en de bescherming van intellectueel eigendom.

Context

Projects for Policy is een initiatief van DG RTD van de Europese Commissie. In dit rapport zijn 30 innovatieve onderzoeksprojecten gefinancierd met EU-geld geanalyseerd om de invloed van de vierde industriële revolutie op vaardigheden en banen te onderzoeken, en de kansen en risico’s in kaart te brengen. Het rapport is gepresenteerd ter gelegenheid van de EU Industry Day, waar de Commissie belanghebbenden heeft bijgepraat over haar strategie en beleid om het concurrentievermogen van de industriële sector verder te ontwikkelen. In het voorjaar van 2018 zal de Commissie de EU-industriestrategie presenteren.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Capitalising on the benefits of the 4th Industrial Revolution
Website DG Research & Innovation: Projects for Policy 
Website Europese Commissie: EU Industry Day
Artikel Neth-ER: Nieuwe sectoren binnen Blueprint for sectoral cooperation on skills
Artikel Neth-ER: EU-strategie voor industriebeleid: innovatie speelt hoofdrol
Dossier Neth-ER: DigitaliseringVaardighedenmkb

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden. Het ESF Learning and Skills network heeft...

Lees meer

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek

Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een...

Lees meer

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer