Kroatisch voorzitterschap wil verscherpt toezicht op salarisongelijkheid onderzoekers

3 juli 2020

Het Kroatisch voorzitterschap roept op tot verscherpt toezicht op onderzoekerssalarissen in de Europese Unie. Het tegengaan van brain drain en stimuleren van brain circulation was één van de grote prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap. Daarnaast roept zij lidstaten op meer actie te ondernemen om salarisongelijkheden aan te pakken en benoemt zij het belang van hogere investeringen in onderzoek & innovatie in het algemeen.

Controle op salarissen

Er is betere controle nodig op onderzoekerssalarissen in de Europese Unie. Dit stelt het Kroatische voorzitterschap van de Raad van de EU in haar ‘Zagreb Call for Action on Brain Circulation’. Het stimuleren van brain circulation in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) was een van de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap. In haar oproep tot actie beveelt zij een betere controle op salarissen in de onderzoekssector aan en vraagt ze lidstaten om effectieve acties om salarissen gelijk te trekken.

Hand in eigen boezem

Het stimuleren van brain circulation is ook een nationale verantwoordelijkheid, het Kroatisch voorzitterschap roept dan ook op tot meer nationale investeringen in onderzoek en innovatie. Een concrete actie die ondernomen zou kunnen worden is het opstellen van nationale strategieën die innovatieve high-tech bedrijven stimuleren om zich in landen met een lagere innovatiekracht te vestigen. Daarvoor zijn wel investeringen nodig in de start-up infrastructuur. Aan de andere kant benoemt het Kroatisch voorzitterschap ook de Europese verantwoordelijkheid in het oplossen van de innovatiekloof. Zo wil zij dat de regels voor geografische diversiteit voor onderzoeksvoorstellen in Horizon Europe versterkt worden en zouden gevestigde netwerken hun deuren moeten openen voor nieuwkomers.

Aandacht voor de onderzoeker

De onderzoeker moet volgens het Kroatisch voorzitterschap centraal worden gesteld in het onderzoeksbeleid, door bijvoorbeeld onderzoekersmobiliteit te stimuleren, te investeren in trainingsprogramma’s voor onderzoekers en onderzoekersmobiliteit naar niet-academische sectoren te faciliteren. Ook is het nodig om onderzoekscarrières in het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) te integreren, aldus het Kroatisch voorzitterschap. Een transparante en inclusieve loopbaanontwikkeling kan worden gestimuleerd door een koppeling met tenure track programma’s en onderzoeksloopbaanbeoordelingen zouden gestandaardiseerd moeten worden.

Context

Kroatië bekleedde het afgelopen half jaar voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en zette daarbij onder andere in op beter gebalanceerde mobiliteit van studenten en onderzoekers. Brain circulation werd onder andere tijdens een informele Raad Concurrentievermogen en vergadering van de Onderwijsraad besproken. Ondanks dat uit deze Raadsvergadering geen concrete acties voortvloeiden heeft de Commissie wel toegezegd een “gedetailleerde analyse” uit te voeren over salarisverschillen tussen onderzoekers in de verschillende EU-landen. Het oplossen van de innovatiekloof en stimuleren van gebalanceerde mobiliteit van onderzoekers zal ongetwijfeld aandacht krijgen in de te publiceren mededeling over de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Neth-ER vroeg onlangs in haar position paper ook al aandacht voor de onderwerpen.

Meer informatie: 

Publicatie: ‘Zagreb Call for Action on Brain Circulation’
Artikel Neth-ER: Neth-ER vraagt om een ambitieuze ERA
Artikel Neth-ER: Onderwijsministers verbinden onderwijs met andere thema’s
Artikel Neth-ER: Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers
Artikel Neth-ER: Onderzoeksministers benadrukken belang ‘brain circulation’
Artikel Neth-ER: Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd
Artikel Neth-ER: Toekomst ERA is inclusief, open, met meer impact
Artikel Neth-ER: Werken de widening-acties als middel om de Europese innovatiekloof te verkleinen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de groene en digitale transitie. Om deze optimaal te kunnen benutten, is er volgens EARTO een Europese strategie voor technologische infrastructuren nodig...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen...

Lees meer

Geef uw feedback over de ERA

Tot en met 3 augustus kunt u uw mening delen over de Europese Onderzoeksruimte. De Commissie werkt momenteel aan een nieuw voorstel voor de toekomst van de ERA, die voor de komende jaren de koers...

Lees meer