Implementatie ESIF boekt zichtbare resultaten voor onderwijs, onderzoek en innovatie

18 december 2017

Investeringen onder de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) hebben concrete resultaten opgeleverd op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, blijkt uit een rapport over de implementatie van de ESIF van de Europese Commissie. Ook vindt de Commissie de hervormingen die zijn ingevoerd in de huidige programmaperiode effectief. 

Zichtbare resultaten ESIF-investeringen in onderzoek en innovatie

Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF)-investeringen hebben in de eerste drie jaar van de programmaperiode 2014-2020 zichtbare resultaten opgeleverd op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie, blijkt uit het rapport Strategic report 2017 on the implementation of the European Structural and Investment Funds van de Europese Commissie. Door het breder inzetten van financiële instrumenten wordt er in de huidige programma meer geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Zo blijkt uit het rapport dat bijna 40 % van het totale ESIF-budget is gereserveerd voor onderzoek, technologische ontwikkeling, innovatie, ICT en het bevorderen van het mkb-concurrentievermogen. Van de beschikbare financiering voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een kwart uitgekeerd aan projecten, wat ervoor heeft gezorgd dat 29 000 onderzoekers nu in verbeterde onderzoeksinfrastructuren werken. Bovendien blijkt uit het rapport dat de slimme specialisatiestrategieën die deze programmaperiode zijn ingevoerd effectief invloed uitoefenen op de wijze waarop regio’s hun innovatiestrategieën ontwerpen.

Resultaten in onderwijs en vaardigheden

De ESIF zijn ook ingezet voor verbetering van het onderwijs. Zo zijn er acties ondernomen om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan en is er financiering verleend aan leven lang leren-activiteiten, waardoor 700.000 mensen hun vaardigheden hebben verbeterd. Verder werden de structuurfondsen ingezet voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Met behulp van het Youth Employment Initiative ontvingen 634.000 jongeren met een beperking ondersteuning.

Hervormingen werpen hun vruchten af?

In het rapport licht de Commissie toe dat nieuwe hervormingen die in de programmaperiode 2014-2020 zijn ingevoerd hun vruchten afwerpen. Zo hebben lidstaten veelal gebruik gemaakt van de vereenvoudigingsmogelijkheden, zoals het gebruik van online procedures (e-cohesion) en simpelere toepassingsprocedures voor ondernemingen. Daarnaast heeft het instellen van ex-antevoorwaarden voor succesvolle investeringen volgens de Commissie bijgedragen aan een betere omgeving voor investeringen die structurele hervormingen in verschillende sectoren bevorderen. De Europese Rekenkamer is echter minder positief over de ex-antevoorwaarden en noemt ze vooralsnog niet doeltreffend.

Context

De ESIF zijn de belangrijkste investeringsinstrumenten van de Europese Commissie; meer dan de helft van de totale EU-financiering wordt uitgekeerd via deze vijf fondsen. Deze fondsen zijn de financieringsbron voor de programma’s die het Europees regionaal beleid uitvoeren. Het rapport geeft een weergave van de implementatie van de ESIF door lidstaten in de eerste drie jaar van de 2014-2020 programma’s. Het totale budget van de structuurfondsen voor de programmaperiode van 2014 tot 2020 bedraagt 454 miljard. Vierenveertig procent van het budget is toegewezen aan verschillende projecten. De implementatie van de programmaperiode loopt echter door tot 2023. In het werkdocument van de Commissie dat bij het rapport is gevoegd komen meer details aan bod.

Meer informatie:

Publicatie Europese Commissie: Strategic report 2017 on the implementation of the European Structural and Investment Funds
Werkdocument Europese Commissie: Strategic report 2017 on the implementation of the European Structural and Investment Funds
Verslag Europese Rekenkamer: Ex-antevoorwaarden en prestatiereserve bij cohesie: innovatieve, maar vooralsnog geen doeltreffende instrumenten
Dossier Neth-ER: Structuurfondsen (EFRO)
Dossier Neth-ER: Vaardigheden
Artikel Neth-ER: Commissie positief over invoering ex-antevoorwaarden
Artikel Neth-ER: Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen, minder complexiteit
Artikel Neth-ER: Slimme specialisatie cruciaal voor post-2020 Cohesiebeleid
Artikel Neth-ER: Commissie tevreden over beleid tegen jeugdwerkloosheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang...

Lees meer

De toekomst van de EU: waarborgen van een verenigd Europa

Europese regeringsleiders willen dat de EU zich in 2019-2024 toelegt op het creëren van een sterke en verenigde EU. Over de rol van onderwijs en onderzoek in het halen van dit doel werd in Sibiu...

Lees meer

Nederlanders hebben de juiste vaardigheden om te profiteren van de digitalisering

Nederland hoort bij de koplopers van de OESO als het gaat over digitale vaardigheden, waardoor zij kunnen profiteren van de digitale transformatie. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2019 van de OESO...

Lees meer

OESO pleit voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie

De EU moet meer investeren in onderwijs en innovatie. Dat stelt de OESO in een rapport over het belang en de impact van de EU. De EU heeft al veel bereikt maar een groter budget is nodig om het...

Lees meer