Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in

30 mei 2018

De Raad heeft een positie ingenomen voor de herziening van de copyrightrichtlijn, een voorstel dat tot veel controverse geleid heeft in de onderwijs- en onderzoeksector. Op hoofdlijnen is de tekst hetzelfde gebleven als het voorstel van de Commissie, met enkele kleine wijzigingen. Het Europees Parlement dient nu zijn positie in te nemen voordat begonnen kan worden met de onderhandelingen.

Positie van de Raad

De Raad heeft een positie ingenomen met betrekking tot de herziening van de copyrightrichtlijn, een wetsvoorstel dat ook gevolgen heeft voor onderzoek en onderwijs. Op enkele punten is de tekst gewijzigd ten opzichte van het voorstel van de Commissie, maar op hoofdlijnen blijft deze in stand. In de richtlijn is een uitzondering opgenomen voor het gebruik van Text and Datamining (TDM) door onderzoekers en voor het gebruik van illustraties in het onderwijs. De auteursrechtbescherming bij het online gebruik van publicaties is enigszins aangepast.

Uitzondering voor TDM en onderwijs

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om op grote schaal tekst te doorzoeken: een veelgebruikte methode door wetenschappers, die bekend staat als Text and Datamining (TDM). TDM zou echter in strijd zijn met de nieuwe copyrightrichtlijn. Om de onderzoeksector tegemoet te komen is er een uitzondering opgenomen in de richtlijn voor onderzoekers die gebruikmaken van TDM, in lijn met bestaand Europees beleid. Volgens de Raad moeten onderzoekers ook in het kader van publiek-private partnerschappen kunnen profiteren van deze techniek. Lidstaten hebben in de nieuwe tekst de mogelijkheid gekregen om de uitzondering op nationaal niveau verder uit te breiden. Daarnaast is er een uitzondering opgenomen voor het gebruik van illustraties in een digitale omgeving in het onderwijs, zoals de Commissie ook voorstelde.   

Auteursrechtbescherming

Ook voorziet het voorstel in auteursrechtbescherming bij het online gebruik van publicaties. Wel is de tekst van de Raad minder strikt dan het Commissievoorstel: de beschermingstermijn voor auteursrecht is verkort van twintig naar één jaar, publicaties voorafgaand aan de nieuwe wetgeving worden niet beschermd en het gebruik van tekstfragmenten valt buiten de reikwijdte van de wet.  

Context

In september 2016 heeft de Commissie een wetsvoorstel gepresenteerd om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Het voorstel heeft tot veel ophef gezorgd bij organisaties in de onderzoeks- en onderwijssector: veel organisaties, waaronder Neth-ER, hebben brieven ondertekend die het Parlement oproepen het voorstel aan te passen, met name de nauw gedefinieerde uitzondering voor TDM. Ook de uitzondering voor digitaal gebruik van materiaal in het onderwijs is onderwerp van kritiek. Daarnaast leidde het voornemen om het auteursrecht voor online publicaties te verstevigen tot zorgen.

Naast het Parlement moet het voorstel ook worden goedgekeurd door de lidstaten in de Raad. De Raad heeft nu ingestemd met de compromistekst van het Bulgaars voorzitterschap en deze het mandaat gegeven de onderhandelingen te openen met het Parlement middels de triloog. Het Parlement zelf moet zijn positie overigens nog steeds vaststellen: waarschijnlijk zal de verantwoordelijke parlementscommissie eind juni stemmen over de amendementen. Daarna moet het nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering. 

Meer informatie

Persbericht Raad: ‘Copyright rules for the digital environment: Council agrees its position’
Publicatie Voorzitterschap: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on copyright in the Digital Single Market - Mandate for negotiations with the European Parliament
Artikel Neth-ER: Uitzonderingen copyright voor onderzoekers en docenten
Artikel Neth-ER: "Copyright voorstel bedreigt informatievrijheid"
Artikel Neth-ER: Bezorgdheid over hervorming copyright bij belanghebbenden
Artikel Neth-ER: “Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”
Artikel Neth-ER: Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

OESO richt zich op de toekomst met een nieuwe vaardighedenstrategie

De OESO heeft haar vaardighedenstrategie geactualiseerd. Als hoofdaanbeveling geldt dat onderwijssystemen zich meer richten op een leven lang leren-model en dat vaardigheden en talenten beter benut...

Lees meer

Het aanleren van digitale vaardigheden met het ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden. Het ESF Learning and Skills network heeft...

Lees meer