Intellectueel eigendom

Dossierbeschrijving

Intellectueel eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten op intellectuele creaties zoals goederen, uitvindingen, merken, vormgeving en artistiek werk. De  handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten is tot nu toe niet geharmoniseerd  in Europa. Het intellectueel eigendomsrecht van de EU dient er daarom toe om de toepassing van uitvoeringsmaatregelen in de EU op elkaar af te stemmen en om een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden  .

Voor kennisinstellingen en bedrijven is het belangrijk bij het vormgeven van hun innovatiestrategie  rekening te houden met de Europese wetgeving rondom intellectueel eigendom. Door gebruik te maken van IE-rechten wordt hun kennis beschermd. Ondernemingen kunnen zo meer profiteren van innovatie en hun concurrentiepositie verbeteren. Het aantal octrooien dat bedrijven bezitten is dan ook één van de indicatoren om te meten hoe innovatief een land is. Deze metingen worden weergegeven in het R&D Investment Scoreboard en in het European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie.

Uit onderzoek blijkt dat 5% van de EU-import geplagieerd of nagemaakt is. Om deze inbreuk op intellectueel eigendom tegen te gaan werkt de Europese Commissie binnen de Digital Single Market Strategy  aan de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot industriële eigendomsrechten. Door intellectueel eigendom beter te beschermen moeten innovatie en creativiteit in bedrijven (met name in het mkb) bevorderd worden.

Lees meer

Strategie voor intellectueel eigendomsrecht

Als onderdeel van de Single Market Strategy en de Digital Single Market Strategy nam de Europese Commissie op 29 november 2017 een maatregelenpakket aan waarmee de toepassing en handhaving van het intellectueel eigendomsrecht verder verbeterd moet worden. Als onderdeel van het pakket wil de Commissie een fair en gebalanceerd systeem creëren voor de handhaving van essentiële standaardpatenten aan de hand van twee complementaire doelstellingen: productfabrikanten moeten toegang krijgen tot technologieën op basis van transparante en voorspelbare licentieregels en tegelijkertijd moeten octrooihouders worden beloond voor hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

In het kader van de Digital Single Market heeft de Commissie bovendien wetsvoorstellen gepresenteerd voor het moderniseren van de copyright wetgeving. Het doel van de voorstellen is om om deze beter te laten aansluiten op de behoeften van het digitale tijdperk. Verschillende commissies in het Europees Parlement hebben vervolgens amendementen voorgesteld binnen op dit voorstel. Deze amendementen stuiten op veel weerstand in de onderwijs- en onderzoekswereld, omdat deze de academische en wetenschappelijke vrijheid niet ten goede komt. Neth-ER is medeondertekenaar van een open brief, waarin de voorstellen van het Europees Parlement om auteursrechtbescherming voor nieuwspublicaties uit te breiden en betere controle uit te oefenen op reeds gepubliceerde artikelen worden bekritiseerd. Een gevolg van het wetsvoorstel zou bijvoorbeeld zijn dat het citeren van ander academisch werk onderwerp wordt van strengere copyrightregelingen waarbij studenten en academici gedwongen worden toestemming te vragen of te betalen om te citeren. Ook zette Neth-ER haar handtekening onder een open brief van COMMUNIA. Hierin wordt gepleit voor een verplichte uitzondering in de copyrightrichtlijn voor alle niet-commerciële educatieve doeleinden.

Handelsmerkbescherming

Het laten registreren van een handelsmerk is een belangrijke manier om een merk te beschermen en op te bouwen. Merken kunnen geregistreerd worden op nationaal niveau en/of op Europees niveau als EU-handelsmerk bij het European Union Intellectual Property Office. Het willen hooghouden van de status van het handelsmerk leidt doorgaans tot investeringen in onderzoek en ontwikkeling ter verbetering van het product.

Europese (unitaire) octrooien

In 2013 is besloten dat de EU een Europees unitair octrooi zal gaan invoeren, waarmee met één octrooi gelijke bescherming voor de gehele Europese Unie wordt verleend. Met het huidige Europees octrooi, dat feitelijk bestaat uit een bundel nationale octrooien, is dit niet het geval. Hierdoor moeten vaak parallelle kostbare procedures worden doorlopen, waarbij aanvragers bijvoorbeeld meerdere vertalingen moeten indienen en jaarlijks honorarium moeten betalen in elk land waar het octrooi van toepassing is. De handhaving van het unitair octrooi zal in handen zijn van het Unified Patent Court (UPC): een gerechtshof voor Europese octrooien waarvan de uitspraken in 26 lidstaten van de EU zullen gelden (Spanje en Kroatië doen niet mee).

In 2013 ondertekenden EU-lidstaten de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. Het unitair octrooi en het UPC worden pas realiteit als ten minste 13 lidstaten (waaronder in ieder geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) hun nationale wetgeving hebben aangepast en het rechtspraakverdrag hebben goedgekeurd. De verwachting was dat dit in 2018 het geval zou zijn, maar het is vooralsnog onduidelijk wat voor een effect de Brexit hierop zal hebben.  

IPR in Horizon 2020

Om kennisinstellingen en het mkb te helpen bij het beheren van intellectueel eigendomsrecht in onderzoek en innovatie, is de Europese Commissie in 1998 de IPR Helpdesk gestart. Deze helpdesk richt zich specifiek op IP-zaken die betrekking hebben op door de Europese Commissie gefinancierd onderzoek, zoals Horizon 2020. De diensten van de helpdesk zijn gratis beschikbaar.

Wat doet de Commissie verder?

-          De Commissie ondersteunt het mkb in het beter benutten en omgaan met het intellectueel eigendomsrecht;
-          Zij moedigt handelspartners aan het intellectueel eigendomsrecht te respecteren;
-          Zij monitort de effecten van octrooi- en handelsgerelateerde wetgeving in de EU;
-          Zij werkt aan een kostenbesparend en efficiënt  beleid ter bescherming van het Europees eenheidsoctrooi.

Meer informatie:

Artikel Neth-ER: In 16 stappen naar een digitale interne markt
Artikel Neth-ER: Geen tijd te verliezen bij implementatie Digital Single Market
Artikel Neth-ER: Juncker op Digital Summit: meer inzet nodig op Digital Single Market
Artikel Neth-ER: Onderwijsbeleid nodig om digitalisering bij te blijven
Persbericht Europese Commissie: A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen
Publicatie Europese Commissie: A Digital Single Market Strategy for Europe
Publicatie Europese CommissieKey messages of President Juncker to Heads of State or Government in Tallinn on the State of Play of the Digital Single Market
Persbericht Europese Commissie: Modernisation of the EU copyright rules
Artikel Neth-ER: EC presenteert maatregelenpakket tegen inbreuk op intellectueel eigendom
Artikel Neth-ER: Plannen voor hervorming patenten hindert realisatie Digital Single Market
Artikel Neth-ER: Nederland opnieuw innovatieleider in Europa
Artikel Neth-ER: Investeringen van EU-bedrijven in O&O groeien harder dan wereldwijde gemiddelde
Artikel Neth-ER: Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid
Artikel Neth-ER: "Copyright voorstel bedreigt informatievrijheid"
Dossier Neth-ER: Bedrijven/mkb

Website European Patent Office: Unitary Patent & Unified Patent Court

Nieuws

Copyrightrichtlijn: belanghebbenden roepen op artikel 11 en 13 te verwijderen

Artikel 11 en 13 van de herziening van de copyrightrichtlijn moeten uit het voorstel verwijderd worden. Dat schrijft een coalitie van 89 organisaties in een open brief aan de Raad, de Commissie en...

Lees meer

Text and data mining: 14 organisaties roepen op tot een bredere uitzondering

Een brede en verplichte uitzondering in de copyrightrichtlijn voor het gebruik van text and data mining (TDM) is noodzakelijk als Europa voorop wil blijven lopen op het gebied van innovatie en...

Lees meer

Europees Parlement neemt positie in over copyright

De onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn kunnen van start gaan nu het Europees Parlement een positie heeft ingenomen. Voor de zomer stemde het Parlement nog tegen het...

Lees meer

Het eerste voorzitterschap van Bulgarije

Onder het thema “United We Stand Strong” heeft Bulgarije van januari tot en met juni 2018 voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed, een decennium nadat het land in 2007...

Lees meer

Copyrightrichtlijn: EP trapt op de rem

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft het voorstel om de onderhandelingen over de herziening van de copyrightrichtlijn te starten verworpen. Veel belanghebbenden hebben hun zorgen geuit...

Lees meer

Op de agenda: juli

Het zomerreces staat bijna voor de deur, maar Brussel zit nog niet stil. In juli zullen de onderzoeksministers voor het eerst van gedachten wisselen over het voorstel voor Horizon Europe. Het...

Lees meer

Copyrightrichtlijn: Raad neemt positie in

De Raad heeft een positie ingenomen voor de herziening van de copyrightrichtlijn, een voorstel dat tot veel controverse geleid heeft in de onderwijs- en onderzoeksector. Op hoofdlijnen is de tekst...

Lees meer

Bezorgdheid over hervorming copyright bij belanghebbenden

Een groep van 145 Europese onderwijs- en onderzoeksorganisaties is bezorgd over de plannen van de Raad over de hervorming van copyright. Dit stellen zij in een open brief aan de Permanente...

Lees meer

“Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”

De huidige uitzondering voor text and data mining (TDM) in het copyrightvoorstel van de Europese Commissie houdt onvoldoende rekening met Europese onderzoeksecosystemen. Dat stellen 28 verschillende...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.