Bedrijven/mkb

Dossierbeschrijving

De EU draagt haar steentje bij aan het ondersteunen van bedrijvigheid door de eenwording van de Europese interne markt te versterken, regels en maatstaven te harmoniseren en kennis en ervaring te dissemineren. Publieke financiering kan helpen vooral daar waar de markt het nalaat. De Europese Commissie heeft verschillende programma’s opgezet waar het (innovatieve) mkb gebruik van kan maken.

Lees meer

1. COSME
Het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME) ondersteunt het mkb in heel Europa door de juiste randvoorwaarde te creëren en ondernemerschap te promoten. Ook is toegang tot financiering voor en toegang tot markten binnen, en buiten de EU een belangrijke prioriteit. Voor COSME zal er jaarlijks een werkprogramma verschijnen waarin de exacte acties van dat jaar beschreven zullen staan. Zie het COSME-dossier voor meer informatie.

Binnen dit programma bestaat er een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat als doel heeft om nieuwe en aspirant-ondernemers de nodige vaardigheden bij te brengen om een klein bedrijf te leiden en te laten groeien: Erasmus for Young Entrepreneurs. Er wordt samengewerkt met een ervaren (ontvangende) ondernemer in een ander land voor een periode van één tot zes maanden. Het programma moet de grensoverschrijdende overdracht van kennis en ervaring tussen ondernemers versterken. De financiering voor het programma is afkomstig uit het COSME-programma waarvoor in het werkprogramma 2014 4,4 miljoen euro is gereserveerd. 


2. Horizon 2020
Met Horizon 2020 wil de Europese Unie het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Het belang van het mkb binnen Horizon 2020 wordt erkend door minimaal 20 procent van het budget aan mkb-activiteiten en betrokkenheid toe te kennen. Dit quotum was 15 procent onder KP7.

De Europese Commissie heeft een aantal instrumenten ontwikkeld specifiek om de deelname van het mkb te bevorderen.

  1. Acces to Risk Finance: Dit instrument is gericht op ondersteunende acties die betrekking hebben op toegang tot risicokapitaal. Deze acties zijn gericht op het verbeteren van de toegang tot o.a. leningen, garanties, contra-garanties en private equity. De Europese Investeringsbank (EIB) en het Europese Investeringsfonds (EIF) spelen hierbij een belangrijke rol. Aan de meeste acties, die onder de pijler ‘Industrieel Leiderschap’ vallen, zijn geen calls verbonden.
  2. Innovation in SMEs: Onder dit thema vallen de onder ondersteunende activiteiten om groei en innovatie bij het mkb te stimuleren. Het callbudget bedraagt 9,4 miljoen euro voor 2014 en 29,7 miljoen euro voor 2015. Ook dit is een onderdeel van de pijler ‘Industrieel Leiderschap’.
  3. SME Instrument: Het SME instrument is bedoeld voor internationaal georiënteerde bedrijven (ook start-ups) die een nieuw product, dienst of proces naar de markt willen brengen (high-risk en high-potential). Het SME Instrument heeft geen eigen calls maar wordt ingezet binnen de verschillende Horizon 2020-onderdelen. Daarnaast kunnen project aanvragen continue worden ingediend maar zijn er wel tussentijdse sluitingsdata.
  4. Fast Track to Innovation (FTI): FTI is het enige bottom-up instrument in Horizon 2020 waarbij geen onderwerpen noch doelgroepen worden gedefinieerd. De pilot moet helpen ideeën naar de markt te brengen door, onder andere, een time-to-grant te garanderen van maximaal zes maanden. Een pilot call zal worden gelanceerd op 1 januari 2015. Voorstellen kunnen op ieder moment ingediend worden. De EC zal drie cut-off momenten hanteren verspreid over 2015 waarna voorstellen beoordeeld zullen worden.  

4. InnovFin
Met middelen uit Horizon 2020 en COSME poogt InnovFin, onder beheer van de Europese Investeringsbank (EIB), de toegang tot financiering voor innovatief mkb en midcap-ondernemingen te vergemakkelijken. Dit gebeurt via garanties, leningen en andere financiële instrumenten. 

In de meeste gevallen zal de onderneming bij een tussenpersoon terecht kunnen, afhankelijk van de vraag. Voor microfinanciering in Nederland is dit Qredits, voor leningen is dit ABN-AMRO. Meer informatie is te vinden op de website van de EIB.


5. Eurostars
Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft financiële ondersteuning aan onderzoekuitvoerend mkb via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Onderzsoekuitvoerende mkbs zijn bedrijven die minstens 10% van de omzet of 10% van hun fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Men wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Het totale budget voor het nieuwe Eurostars programma verdrievoudigd bijna. Het budget van Eurostars 1 was €400 miljoen. Voor Eurostars 2 wordt dit ruim €1.100 miljoen. Het Nederlandse budget is ruim €16 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls. In januari 2014 ging het nieuwe Eurostarsprogramma van start.


6. European Enterprise Network (EEN)
European Enterprise Network (EEN) heeft als missie om het mkb te ondersteunen en te begeleiden in Europese programma’s. Hun diensten putten uit een groot netwerk en bestaan uit het helpen bij zoeken van financiering voor projecten, het vinden van partners, hulp bij EU wetgeving en algemene informatie verstrekking. Daarnaast publiceert European Enterprise Network op hun website de mkb-specifieke calls en is actief in 17 key sectoren. EEN werkt met nationale contactpunten, Nederland heeft er twee, in Den Haag en Nieuwegein.


7. Programma voor sociale verandering en innovatie
Het programma voor sociale verandering en innovatie bundelt drie verschillende programma’s uit de periode 2007-2013: Progress, EURES en Progress-microfinance.

  • Progress: ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van werkgelegenheid en sociaal innovatief beleid ondersteunend;
  • EURES: ondersteunt mobiliteit van werknemers via uitwisseling van informatie en ontwikkeling van samenwerkingsvormen met belanghebbenden;
  • Microfinanciering en sociaal ondernemerschap.

Als belangrijkste doelstelling heeft dit programma het ontwikkelen, verspreiden en ondersteunen van beleid op het gebied van werkgelegenheid en sociale inclusie; de progress-pijler. Een bijzonder onderdeel hiervan is de mogelijkheid om zogenaamde sociale experimenten uit te voeren.

Voor dit programma is in het voorstel van de EC een budget opgenomen van 958,19 miljoen euro voor de periode 2014-2020. In het voorstel van de EC is opgenomen dat 5% van het budget jaarlijks verdeeld mag worden over de drie pijlers, afhankelijk van de beleidsprioriteiten dat jaar.


Meer informatie

Dossier Neth-ER: Regionalisering
Website MKB Servicedesk: Innovatiescan voor mkb
Website European Investment Fund: EIB-InnovFin
Website Europese Commissie: COSME
Website Eureka: Eurostars
Website Eureka: Eureka
Website Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network

 

Nieuws

Commissie start proefproject ICT-stageplekken

De Europese Commissie heeft een proefproject aangekondigd om 5000 tot 6000 afgestudeerde studenten een betaalde stageplek in de ICT sector aan te bieden. Dit is nodig om de mismatch tussen de...

Lees meer

Leidende rol in O&I voor de ICT-sector

De ICT-sector levert een belangrijke bijdrage aan onderzoek en innovatie wereldwijd. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Joint Research Centre naar de uitgaven van ICT-industrieën...

Lees meer

Veelbelovende resultaten Horizon 2020 SME Instrument

Deelname aan het Horizon 2020 SME Instrument zorgt voor een groei van de innovatiecapaciteit van bedrijven en het aantrekken van investeringen, aldus een impactrapport van de Europese Commissie. Ook...

Lees meer

EC vraagt aandacht voor inclusieve groei

Er is meer aandacht nodig voor inclusiviteit bij het doorvoeren van structurele hervormingen om de concurrentiepositie van de EU te verbeteren. Dit staat in een rapport waarin de Europese Commissie...

Lees meer

Hoe kunnen RTO’s deep-tech start-ups beter steunen?

Instrumenten als EFSI en het EU start-up en scale-up initiatief zouden beter kunnen aansluiten bij de behoeften van deep-tech start-ups. Dit staat in een rapport over het benutten van het potentieel...

Lees meer

Tipje van de sluier: laatste H2020 werkprogramma’s

Met een omvang van 30 miljard euro is het Horizon 2020 Werkprogramma voor 2018-2020 verreweg het grootste geïntegreerde driejarig programma van publieke middelen bestemd voor onderzoek en innovatie...

Lees meer

Raad: steun startups, defensieonderzoek en e-infrastructuren!

Belemmeringen voor startups en scale-ups moeten worden weggenomen, er moet meer geld komen voor defensieonderzoek en er moet meer worden samengewerkt op het gebied van e-infrastructuren. Hiervoor...

Lees meer

Blijft EIT relevant?

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) blijft ook in de toekomst van toegevoegde waarde voor het Europese innovatie-ecosysteem. Dit stelt de High Level Group on the EIT van de...

Lees meer

Nederland heeft excellent klimaat voor ondernemerschap

Nederland heeft één van de beste klimaten voor het opzetten en laten doorgroeien van een bedrijf. Toch is er nog winst te behalen als het gaat om toegang tot financiering. Dit blijkt uit een rapport...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.