Structuurfondsen (EFRO)

Dossierbeschrijving

Vanaf 1 januari 2014 heten de fondsen, die voorheen bekend stonden als ‘structuurfondsen’, de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen zijn de financieringsbron voor de programma’s die het Europees regionaal beleid uitvoeren. Hier vallen de volgende fondsen onder:

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
 • Europees Sociaal Fonds (ESF);
 • Cohesiefonds (CF);
 • Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (Elfpo);
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
Lees meer

Thematische concentratie

Hoewel de middelen decentraal worden geprogrammeerd en uitgegeven, heeft de Europese Commissie een elftal thematische doelstellingen geformuleerd waarbinnen middelen uitgegeven mogen worden. Ook zijn er enkele bestedingsrestricties die voor een grotere concentratie en doeltreffendheid van middelen moet zorgen. Zo moeten meer ontwikkelde regio’s 80% van hun EFRO-middelen uitgeven aan O&I, toegang en gebruik van ICT, concurrentiekracht mkb of ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie.

EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de regionale ongelijkheden tussen regio’s te verkleinen. Het fonds richt zich op economische ontwikkeling, concurrentie en transnationale ontwikkeling binnen de EU. In Nederland zijn er vier regionale Operationele Programma’s, die uiteenzetten waar middelen aan besteed zullen worden. Ook in andere Europese regio’s bestaan er dergelijke Operationele Programma’s.

Van de 325 miljard euro die beschikbaar is onder het Cohesiebeleid ontvangt Nederland ruim 1,2 miljard euro voor de komende zeven jaar. Hiervan is ongeveer 500 miljoen euro bestemd voor de regionale EFRO-programma’s. De verdeling over de vier Nederlandse regio’s is als volgt:

 • Noord-Nederland: 104 miljoen euro;
 • Oost-Nederland: 100 miljoen euro;
 • Zuid-Nederland: 114 miljoen euro;
 • West-Nederland: 190 miljoen euro.

Onder het Cohesiebeleid 2014-2020 moet een groot gedeelte van de EFRO toewijzing worden uitgegeven aan de thematische doelstelling die betrekking heeft op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit kunnen verschillende acties zijn, zoals het financieren van pilot lines of onderzoekinfrastructuren. Bestedingen onder dit thema zijn afhankelijk van de in de Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) benoemde thema’s. Elke regio moet in een RIS3 een aantal thema’s benoemen waar de regio denkt zich op te richten om EFRO-middelen aan O&I uit te kunnen geven.

Naast de nationale programma’s, financiert het EFRO ook Europese territoriale samenwerkingsprogramma’s. Deze zijn vergelijkbaar met de regionale programma’s, maar bestrijken een groter, grensoverschrijdend gebied. Er bestaan drie soorten:

 • Grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s: initiatieven rond de interne grenzen van de EU.
 • Transnationale samenwerkingsprogramma’s: programma’s die een groot gebied beslaan, zoals Noord-West Europa.
 • Interregionale samenwerkingsprogramma’s: EU brede programma’s die met name kennis- en ervaringsuitwisseling faciliteren.

De website van DG REGIO geeft meer informatie over welke programma’s voor welk gebied van toepassing zijn.

ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het oudste fonds uit het lijstje en is ooit opgericht om arbeiders in de kolen en staalindustrie om te scholen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een integraal onderdeel van het Europese Cohesiebeleid. Het ESF wordt heden ten dage vooral ingezet om werkgelegenheid te ondersteunen en te investeren in human capital. Het ESF, evenals het EFRO, wordt geprogrammeerd via Operationele Programma’s (OP’s). Nederland telt één nationaal OP voor het ESF, wat uitgegeven wordt via de arbeidsmarktregio’s. Voor het ESF is ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar.

In de verordening van het specifieke ESF-programma staat “…het ESF moet de kansen op werk verbeteren, onderwijs en een leven lang leren bevorderen…”. Echter zal het altijd liggen aan de keuzes die een lidstaat of regio maakt in het OP. Voor de periode 2014-2020 kiest Nederland er voor om de middelen in te zetten op de thema’s actieve inclusie en actief en gezond ouder worden.

Via de land specifieke aanbevelingen verzoekt de EC veel lidstaten om meer middelen uit het ESF in te zetten voor het opzetten van een duaal leersysteem en een apprenticeship systeem. De synergie met Erasmus+ zit hem in de internationale mobiliteit van studenten voor deze systemen. Erasmus+ kan via de mobiliteitsacties ondersteund worden terwijl het opzetten van een dergelijk systeem en het stimuleren van ondernemingen om leerplekken aan te bieden uit het ESF gefinancierd kan worden.

Meer informatie
Website: DG REGIO
Dossier: Regionalisering
Dossier: RIS3

Downloads: 

Nieuws

Op de agenda: april

April zal voornamelijk in het teken staan van discussies over de Brexit, die inmiddels door het Verenigd Koninkrijk in gang is gezet. Verder spreekt het Europees Parlement over medische hulpmiddelen...

Lees meer

RIS3: Sterkere focus op synergieën en interregionale samenwerking

Het regelgevingskader voor slimme-specialisatiestratgieën (RIS3) moet een sterkere focus op synergieën en interregionale samenwerking krijgen. Dit blijkt uit een opinie van het Comité van de...

Lees meer

Meer aandacht voor fundamenteel onderzoek in KP9!

Fundamenteel onderzoek en de relatie tussen onderzoek en onderwijs zijn twee van de onderwerpen waar het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie zich volgens het universiteitsnetwerk the...

Lees meer

EP doet aanbevelingen ter bevordering ESIF

De geleidelijke verschuiving naar investeringen in de kenniseconomie, ICT, de circulaire economie en sociale cohesie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) moet meer gesteund...

Lees meer

Innovatiekloof kan kleiner!

Meer coördinatie en communicatie over het innovatiebeleid en de bijbehorende programma’s tussen lidstaten kunnen helpen bij het verkleinen van de innovatiekloof en bij het creëren van een...

Lees meer

Mening over (regionale) innovatie belangrijk!

De Europese Commissie wil graag best practices identificeren en nieuwe ideeën verzamelen over de Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. Daarom heeft de Commissie een publieke...

Lees meer

Seal of Excellence uitgebreid naar ERC

De Seal of Excellence wordt uitgebreid naar de ERC en het Teaming-instrument. Dit verklaarde Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, tijdens de Slowaakse...

Lees meer

Cohesiebeleid goed voor O&I

Cohesiebeleid versterkt onderzoek en innovatie binnen de EU, maar er is nog meer aandacht nodig voor de simplificatie van de Structuurfondsen. Dit zijn enkele conclusies van de Raad van de Europese...

Lees meer

EUA: meer focus op widening!

Widening participation, fundamenteel onderzoek en de kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie worden als prioriteiten gezien voor het Negende kaderprogramma. Dit zijn de belangrijkste...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.