Sustainable Development Goals

SDG's

Dossierbeschrijving

In 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties formeel de “Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” aan. De agenda bevat 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling oftewel deSustainable Development Goals (SDG’s). De doelen zetten in op het verminderen van armoede, het beschermen van de planeet en het verbeteren van het welvaartsniveau tegen het jaar 2030. De Europese Commissie ziet de globale Agenda 2030 als een roadmap voor haar eigen duurzaamheidsbeleid en wil zich op wereldvlak profileren als koploper wat betreft de implementatie ervan.

Lees meer

EU-beleid rond duurzame ontwikkeling

De 17 Sustainable Development Goals laten zich goed samenvatten in het cirkelmodel van de 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership. Onder het sleutelbegrip duurzame ontwikkeling worden de doelen ingezet in het werken naar een evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. Alle 17 SDG’s dienen voor de EU dan ook als toetssteen in zowel haar intern als extern beleid; zo komt onder Commissievoorzitter Von der Leyen elk doel ook terug in de zes prioriteiten van de Commissie. Niet alleen doopte de Commissie de Green Deal tot haar nieuwe (duurzame) groeistrategie, maar geeft ze ook de SDG’s een prominente plaats in haar economisch beleid; zo worden vanaf 2020 de vorderingen die elke lidstaat maakt wat betreft de SDG’s mee opgenomen in het Europees Semester. Tot slot ziet de Commissie onderzoek en innovatie (O&I) en onderwijs als essentiële elementen voor het bereiken van de SDG’s, omdat deze meer inzicht en oplossingen kunnen geven in de huidige maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen.

SDG’s en onderzoek

Omdat de SDG’s bijdragen aan het bredere globale kader van duurzame ontwikkeling, kunnen er vanuit elke doelstelling sterke thematische links gelegd worden naar O&I. SDG’s die specifiek naar samenwerking en het stimuleren van innovatie verwijzen zijn respectievelijk SDG 17 en SDG 9.

 • SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur: “Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.” Deze SDG heeft 8 subdoelstellingen, variërend van de inzet voor schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen tot het verbeteren van wetenschappelijk onderzoek, het aanmoedigen van innovatie en van meer uitgaven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling.
 • SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken:  “Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.”

De Commissie zet zich onder de overkoepelende Green Deal strategie en door middel van verschillende initiatieven en programma’s in voor het bereiken van de verschillende SDG’s , onder andere door:

 • Horizon 2020 , waarbij ten minste 60% van het budget voor duurzame ontwikkelingen wordt voorzien. 
 • Horizon Europe:
  • Missies, waarbij vier van de vijf missiegebieden moeten bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal. De vijf missiegebieden zijn 1. bestrijding van kanker (zie ook SDG 3); 2. aanpassing aan klimaatverandering (zie ook SDG 13); 3. gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren (zie ook SDG 14); 4. klimaatneutrale en slimme steden (zie ook SDG 11); 5. bodemgezondheid en voedsel (zie ook SDG 2 en SDG 15);
  • Partnerschappen (publiek-privaat), waarvan een groot deel zich ook zal focussen op de klimaatuitdagingen (zie ook SDG 17);
  • Derde pijler ‘Innovative Europe’ met onder andere de EIC voor het stimuleren van disruptieve innovatie en de EIT voor het aanmoedigen van lokale innovatie-ecosystemen;
  • Minstens 35% van het budget naar klimaatgerelateerd onderzoek.
 • De vernieuwde Europese Onderzoeksruimte of European Research Area (ERA) waarin ook in het kader van de Europe 2020-strategie lidstaten worden opgeroepen om 3% van het bbp te investeren in onderzoek;
 • Het Cohesiebeleid, met daarin geoormerkt budget voor innovatie, het concurrentievermogen van mkb, duurzaam transport en smart energy;
 • Het InvestEU-programma dat strategische investeringen ondersteunt om zo publieke en private investeringen aan te trekken. Met focus op specifieke sectoren en in het kader van de Green Deal ook focus op de strijd tegen klimaatverandering;
 • Het nieuwe industriebeleid,  met daarin ook aandacht voor de Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s) en een nieuw mkb-beleid;
 • De in maart 2020 gepresenteerde strategie voor gendergelijkheid, waarin de Commissie bijvoorbeeld binnen de EIC meer vrouwelijke ondernemers wil ondersteunen bij het leiden van start-ups en innovatieve mkb’s (zie ook SDG 5: gendergelijkheid).

Ook het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) binnen de Europese Commissie werkt in haar nieuwe gewijzigde structuur nu, naast directoraten voor algemene DG-zaken, ook met  vier thematische directoraten (Healthy planet, Clean planet, People en Prosperity). Deze sluiten aan bij de interdisciplinaire aanpak die nodig is voor de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en weerspiegelen ook het ideale evenwicht waar de SDG’s naar streven.

Digitalisering

De Commissie ziet daarnaast digitalisering als belangrijk instrument richting een duurzamer Europa. Zo is er met de European Digital Strategy en het Digital Europe-programma specifieke aandacht voor onder andere kunstmatige intelligentie, cybersecurity, supercomputers en het bredere gebruik van digitale technologieën.

De Green Deal

Zoals bovenaan al vermeld heeft de Commissie onder de Green Deal veel aandacht voor duurzaam onderzoek & innovatie. Ze ziet hierbij O&I als aanjager van verandering, die bij moet dragen aan een eerlijke en inclusieve transitie naar een duurzamer Europa. Ook mag hierbij volgens haar geen enkel land, regio of burger in de EU achter worden gelaten. Zo verwijst de Commissie in haar Green Deal-tekst naar:

 • Het mobiliseren van onderzoek en het aanmoedigen van innovatie;

 • Het aanmoedigen van een multidisciplinaire aanpak en een nadruk op experimenteren in onderzoeks- en innovatiebeleid;
 • De opbouw van innovatie-waardeketens door middel van de grootschalige ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën en onderzoeksinfrastructuren, waarbij ook de lokale gemeenschap wordt betrokken.
 • De cruciale rol van Horizon Europe (zie hierboven) dat als hefboom moet dienen voor meer nationale en private investeringen in O&I.

Het volledige overzicht

Andere EU-initiatieven en programma’s onder SDG 9, SDG 17, SDG 13 en de bijbehorende subdoelstellingen zijn terug te vinden in de overzichtspagina van de Commissie.

Meer informatie

Website Commissie: EU approach to sustainable development
Website Commissie: EU policies and actions
Mededeling Commissie: “Een schone planeet voor iedereen. Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie”
Publicatie  Commissie: Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030
Website Eurostat: Sustainable Development Goals – Overview
Publicatie Commissie: Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2019 edition
Website Verenigde Naties: Sustainable Development Goals
Website Verenigde Naties: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
Website Verenigde Naties: Sustainable Development Goal indicators website
Neth-ER artikel: Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs

Geüpdatet op: 05/05/2020

Nieuws

OESO: "Nog veel ontbrekende data voor vergelijking beroepsonderwijssystemen"

Er zijn nog veel ontbrekende gegevens in verzamelde data voor de vergelijking van beroepsonderwijssystemen. In een recent gepubliceerd rapport geeft de OESO een aanzet tot beter vergelijkbare...

Lees meer

OESO neemt de maat op van digitalisering in het onderwijs

De OESO-landen zien het belang in van verdere digitalisering in het onderwijs. De meesten passen strategieën toe om digitalisering in het onderwijs te ondersteunen, of hebben deze verwerkt in een...

Lees meer

Experts pleiten voor inclusief taalonderwijs

Er is een inclusievere benadering nodig voor taalbeleid. Om meertaligheid te bevorderen en ondersteunen is er op scholen in Europa meer aandacht nodig voor de waarde die talen hebben in het...

Lees meer

Nederlandse universiteiten behouden positie in THE World University en Shanghai rankings

Met zeven Nederlandse universiteiten in de top 100 Times Higher Education World University Rankings 2021 en vier in de top 100 Shanghai Ranking, doet Nederland het nog steeds goed in de...

Lees meer

3%-doelstelling nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig in R&D

De R&D-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam opgevoerd, wat ervoor zorgt dat de EU 2020-doelstelling om minstens 3% van het BBP in R&D te investeren nog lang...

Lees meer

Burgers vinden EU-investeringen in onderzoek & onderwijs belangrijk

Europese burgers hechten belang aan Europese investeringen in onderzoek & onderwijs. Dit blijkt uit een enquête van het Europees Parlement waarin meer dan 25.000 burgers werden ondervraagd op...

Lees meer

OESO: “Nauwe samenwerking sociale partners en beroepsonderwijs belangrijk”

Nauwe samenwerking tussen sociale partners en het beroepsonderwijs is cruciaal om structurele veranderingen en de risico’s van automatisering het hoofd te bieden, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse...

Lees meer

Nederlandse kennisinstellingen behalen goed rapport op Shanghai vakranking

Nederlandse kennisinstellingen zijn veelvuldig te vinden in de Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020. Zo blijkt de Wageningen Universiteit de nummer 1 van de wereld op het...

Lees meer

Nederland behoort opnieuw tot Europese leiders in digitalisering

Nederland behoort opnieuw tot de Europese leiders op het gebied van digitalisering, zo blijkt uit de 2020 Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie. Hoewel alle Europese lidstaten...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.