Sustainable Development Goals

SDG's

Dossierbeschrijving

In 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties formeel de “Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling” aan. De agenda bevat 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling oftewel deSustainable Development Goals (SDG’s). De doelen zetten in op het verminderen van armoede, het beschermen van de planeet en het verbeteren van het welvaartsniveau tegen het jaar 2030. De Europese Commissie ziet de globale Agenda 2030 als een roadmap voor haar eigen duurzaamheidsbeleid en wil zich op wereldvlak profileren als koploper wat betreft de implementatie ervan.

Lees meer

EU-beleid rond duurzame ontwikkeling

De 17 Sustainable Development Goals laten zich goed samenvatten in het cirkelmodel van de 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership. Onder het sleutelbegrip duurzame ontwikkeling worden de doelen ingezet in het werken naar een evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen. Alle 17 SDG’s dienen voor de EU dan ook als toetssteen in zowel haar intern als extern beleid; zo komt onder Commissievoorzitter Von der Leyen elk doel ook terug in de zes prioriteiten van de Commissie. Niet alleen doopte de Commissie de Green Deal tot haar nieuwe (duurzame) groeistrategie, maar geeft ze ook de SDG’s een prominente plaats in haar economisch beleid; zo worden vanaf 2020 de vorderingen die elke lidstaat maakt wat betreft de SDG’s mee opgenomen in het Europees Semester. Tot slot ziet de Commissie onderzoek en innovatie (O&I) en onderwijs als essentiële elementen voor het bereiken van de SDG’s, omdat deze meer inzicht en oplossingen kunnen geven in de huidige maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen.

SDG’s en onderzoek

Omdat de SDG’s bijdragen aan het bredere globale kader van duurzame ontwikkeling, kunnen er vanuit elke doelstelling sterke thematische links gelegd worden naar O&I. SDG’s die specifiek naar samenwerking en het stimuleren van innovatie verwijzen zijn respectievelijk SDG 17 en SDG 9.

 • SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur: “Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.” Deze SDG heeft 8 subdoelstellingen, variërend van de inzet voor schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen tot het verbeteren van wetenschappelijk onderzoek, het aanmoedigen van innovatie en van meer uitgaven aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling.
 • SDG 17: Partnerschap om de doelen te bereiken:  “Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.”

De Commissie zet zich onder de overkoepelende Green Deal strategie en door middel van verschillende initiatieven en programma’s in voor het bereiken van de verschillende SDG’s , onder andere door:

 • Horizon 2020 , waarbij ten minste 60% van het budget voor duurzame ontwikkelingen wordt voorzien. Horizon Europe:
  • Missies, waarbij vier van de vijf missiegebieden moeten bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal. De vijf missiegebieden zijn 1. bestrijding van kanker (zie ook SDG 3); 2. aanpassing aan klimaatverandering (zie ook SDG 13); 3. gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren (zie ook SDG 14); 4. klimaatneutrale en slimme steden (zie ook SDG 11); 5. bodemgezondheid en voedsel (zie ook SDG 2 en SDG 15);
  • Partnerschappen (publiek-privaat), waarvan een groot deel zich ook zal focussen op de klimaatuitdagingen (zie ook SDG 17);
  • Derde pijler ‘Innovative Europe’ met onder andere de EIC voor het stimuleren van disruptieve innovatie en de EIT voor het aanmoedigen van lokale innovatie-ecosystemen;
  • Minstens 35% van het budget naar klimaatgerelateerd onderzoek.
  • De vernieuwde Europese Onderzoeksruimte of European Research Area (ERA)
   waarin ook in het kader van de Europe 2020-strategie lidstaten worden opgeroepen om 3% van het bbp te investeren in onderzoek;
  • Het Cohesiebeleid, met daarin geoormerkt budget voor innovatie, het concurrentievermogen van mkb, duurzaam transport en smart energy;
  • Het InvestEU-programma dat strategische investeringen ondersteunt om zo publieke en private investeringen aan te trekken. Met focus op specifieke sectoren en in het kader van de Green Deal ook focus op de strijd tegen klimaatverandering;
  • Het nieuwe industriebeleid,  met daarin ook aandacht voor de Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s) en een nieuw mkb-beleid;
  • De in maart 2020 gepresenteerde strategie voor gendergelijkheid, waarin de Commissie bijvoorbeeld binnen de EIC meer vrouwelijke ondernemers wil ondersteunen bij het leiden van start-ups en innovatieve mkb’s (zie ook SDG 5: gendergelijkheid).

Ook het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) binnen de Europese Commissie werkt in haar nieuwe gewijzigde structuur nu, naast directoraten voor algemene DG-zaken, ook met  vier thematische directoraten (Healthy planet, Clean planet, People en Prosperity). Deze sluiten aan bij de interdisciplinaire aanpak die nodig is voor de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen en weerspiegelen ook het ideale evenwicht waar de SDG’s naar streven.

Digitalisering

De Commissie ziet daarnaast digitalisering als belangrijk instrument richting een duurzamer Europa. Zo is er met de European Digital Strategy en het Digital Europe-programma specifieke aandacht voor onder andere kunstmatige intelligentie, cybersecurity, supercomputers en het bredere gebruik van digitale technologieën.

De Green Deal

Zoals bovenaan al vermeld heeft de Commissie onder de Green Deal veel aandacht voor duurzaam onderzoek & innovatie. Ze ziet hierbij O&I als aanjager van verandering, die bij moet dragen aan een eerlijke en inclusieve transitie naar een duurzamer Europa. Ook mag hierbij volgens haar geen enkel land, regio of burger in de EU achter worden gelaten. Zo verwijst de Commissie in haar Green Deal-tekst naar:

 • Het mobiliseren van onderzoek en het aanmoedigen van innovatie;

 • Het aanmoedigen van een multidisciplinaire aanpak en een nadruk op experimenteren in onderzoeks- en innovatiebeleid;
 • De opbouw van innovatie-waardeketens door middel van de grootschalige ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën en onderzoeksinfrastructuren, waarbij ook de lokale gemeenschap wordt betrokken.
 • De cruciale rol van Horizon Europe (zie hierboven) dat als hefboom moet dienen voor meer nationale en private investeringen in O&I.

Het volledige overzicht

Andere EU-initiatieven en programma’s onder SDG 9, SDG 17, SDG 13 en de bijbehorende subdoelstellingen zijn terug te vinden in de overzichtspagina van de Commissie.

Meer informatie

Website Commissie: EU approach to sustainable development
Website Commissie: EU policies and actions
Mededeling Commissie: “Een schone planeet voor iedereen. Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie”
Publicatie  Commissie: Reflection paper: towards a sustainable Europe by 2030
Website Eurostat: Sustainable Development Goals – Overview
Publicatie Commissie: Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2019 edition
Website Verenigde Naties: Sustainable Development Goals
Website Verenigde Naties: Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development
Website Verenigde Naties: Sustainable Development Goal indicators website
Neth-ER artikel: Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs

Geüpdatet op: 05/05/2020

Nieuws

Impact van indicatoren in het hoger onderwijs beperkt

Het gebruik van indicatoren voor het hoger onderwijs is niet altijd even effectief. De European Universities Association licht het gebruik van indicatoren in het hoger onderwijs toe en benoemt...

Lees meer

EU 2020-doelstelling voor hoger onderwijs op het nippertje behaald

Met het oog op de Europa 2020-strategie heeft de EU op het nippertje haar benchmark van 40 procent behaald als het gaat om het aandeel volwassenen tussen de 30-34 jaar dat een opleiding in het hoger...

Lees meer

Vier Nederlandse universiteiten in tweede editie THE University Impact Ranking

Er zijn dit jaar vier Nederlandse universiteiten opgenomen in de University Impact Ranking van Times Higher Education. De Vrije Universiteit Amsterdam,...

Lees meer

Nederland scoort gemiddeld op European Skills Index

The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) heeft een update van de European Skills Index (ESI) gepubliceerd. Deze index maakt aan de hand van drie pijlers...

Lees meer

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog

Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European...

Lees meer

Mobiliteitsscorebord 2019 gepubliceerd - Hoe scoort Nederland?

Over het algemeen scoort Nederland gemiddeld tot goed op het mobiliteitsscorebord voor hoger onderwijs van Eurydice. Zo zijn vooral de erkenning van leeruitkomsten en de mogelijkheid om...

Lees meer

ESU: Universiteiten verantwoordelijk voor duurzaamheid

Hogeronderwijsinstellingen dragen een grote verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. De European Students Union betoogt dat duurzaamheid meer aandacht moet krijgen in het onderwijs van...

Lees meer

Leesvaardigheid onder Nederlandse vijftienjarigen daalt hard

Het aandeel Nederlandse vijftienjarigen dat ondermaats presenteert op het gebied van lezen is fors toegenomen ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit het OESO-rapport over de laatste PISA scores...

Lees meer

Ontwikkelingen Europees onderwijsbeleid 2018-2019

Een nieuw Eurydice-rapport toont de voortgang in het Europese onderwijsbeleid. De indicatoren dienen als input voor de Europese Onderwijs- en Opleidingsmonitor. Voor het eerst wordt ingegaan op...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.