Europees semester

Dossierbeschrijving

Het Europees semester

Het Europees semester vormt sinds 2010 de Europese beleidskalender. Het Europees semester zorgt ervoor dat de lidstaten hun begrotings-, en economische plannen op elkaar afstemmen. Hiermee kunnen zij op elkaars begrotings- en hervormingsplannen reageren en kan de Commissie tijdig beleidsadvies geven voordat de nationale begrotingen worden vastgesteld. De Commissie bekijkt ook of de lidstaten voldoende voortgang hebben geboekt met het realiseren van de doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, innovatie, klimaat en armoedevermindering die zijn vastgelegd de Europa 2020 strategie, de EU-groeistrategie op lange termijn.

Lees meer

Fasen in het Europees semester

Het Europees semester kan worden onderverdeeld in drie fasen:

1.       Voorbereidende fase: november- februari

De voorbereidende fase start in november met de jaarlijkse groeianalyse. Hierin schetst de Commissie de meest urgente economische en sociale prioriteiten in de Europese Unie voor het komende jaar. Het gaat daarbij om de overkoepelende thema's die de EU als geheel aangaan.

2.       Landspecifieke fase: maart-juli

Op basis van de prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse en de informatie uit de plannen stelt de Commissie landenspecifieke aanbevelingen op, waarin zij een op maat gesneden beleidsadvies aan de lidstaten voorstelt. De landenspecifieke aanbevelingen worden door de Raad van Ministers in juni aangenomen en door de Europese Raad bekrachtigd.

3.       Landen stellen begrotingen op: juli-november

Tijdens de tweede helft van het jaar (het “nationaal semester”), houden lidstaten rekening met de (beleids)aanbevelingen bij het opstelling van de begroting voor het komende jaar. Half oktober moeten de lidstaten de nationale ontwerpbegrotingen bij de Commissie en bij de Eurogroep hebben ingediend, voordat ze aan het einde van het jaar in de nationale parlementen goedgekeurd worden.

Aanbevelingen Nederland

Volgens de Commissie scoort Nederland goed op onderwijsresultaten en academische prestaties en eindigt hoog in internationale rankings op dit gebied, zo blijkt uit de Landenreportage Nederland 2018. Wel moet Nederland door middel van fiscaal beleid zorgen voor meer publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie (O&O). De investeringen zijn weliswaar gestegen, maar Nederland blijft nog achter in het halen van de EU-2020 doelstelling om minimaal 2,5% van het bbp te investeren.

Te valideren door: 

Nieuws

Commissie: NL investeringen in O&O nog steeds te laag

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn weliswaar toegenomen, maar nog steeds te laag. Dit is één van de conclusies van de Commissie in het kader van het Europees Semester. Nederland blijft...

Lees meer

NL moet meer private investeringen aantrekken in onderzoek en innovatie

Investeringen in onderzoek en innovatie zijn gegroeid in Nederland, maar meer private investeringen zijn nodig. Deze conclusies worden door de Europese Commissie getrokken op basis van nieuwe data...

Lees meer

Lidstaten moeten meer investeren in O&O om 3% doelstelling te behalen

De Nederlandse uitgaven aan O&O lagen volgens een schatting van Eurostat in 2016 op 2,03% van het BBP, wat gelijk is aan het EU-gemiddelde. In vergelijking met tien jaar geleden wordt er in...

Lees meer

Onderwijs blijft Europese investeringsprioriteit in 2018

Door meer te investeren in onderwijs kunnen sociale inclusie en economische ontwikkeling in Europa worden bevorderd. Dit staat in de jaarlijkse groeianalyse van de Europese Commissie waarin zij de...

Lees meer

Op de agenda: november

November is weer een drukke maand in Brussel. Zo zal er een Onderwijsraad plaatsvinden en zullen de Raad en het Parlement naar verwachting een akkoord bereiken over de begroting voor 2018. Ook...

Lees meer

Boost voor innovatieve groei in regio’s

De Europese Commissie gaat een proefproject lanceren waarbinnen regio’s innovatieve partnerschappen kunnen vormen in prioritaire sectoren zoals big data, bioeconomy en advanced manufacturing. Dit...

Lees meer

Voorkom vaardighedenkloof tussen generaties

Lidstaten moeten investeren in leven lang leren om concurrerend te blijven en om een vaardighedenkloof tussen jongere en oudere werknemers te voorkomen. Dit stelt de Europese Commissie in het...

Lees meer

EC presenteert discussiedocument over de EMU

De Europese Commissie heeft een derde discussiedocument uit de serie voor het Witboek van Juncker uitgebracht. In dit discussiedocument wordt besproken hoe de Economische en Monetaire Unie kan...

Lees meer

Meer belastinggeld naar O&O in NL

Nederland moet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling door gebruik te maken van fiscaal beleid. Dit zegt de Europese Commissie in haar landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.