ESIF (EFRO & ESF)

Dossierbeschrijving

Vanaf 1 januari 2014 heten de fondsen, die voorheen bekend stonden als ‘structuurfondsen’, de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen zijn de financieringsbron voor de programma’s die het Europees regionaal beleid uitvoeren. Hier vallen de volgende fondsen onder:

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
 • Europees Sociaal Fonds (ESF);
 • Cohesiefonds (CF);
 • Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (Elfpo);
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).
Lees meer

Thematische concentratie
Hoewel de middelen decentraal worden geprogrammeerd en uitgegeven, heeft de Europese Commissie een elftal thematische doelstellingen geformuleerd waarbinnen middelen uitgegeven mogen worden. Ook zijn er enkele bestedingsrestricties die voor een grotere concentratie en doeltreffendheid van middelen moet zorgen. Zo moeten meer ontwikkelde regio’s 80% van hun EFRO-middelen uitgeven aan O&I, toegang en gebruik van ICT, concurrentiekracht mkb of ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie.

 

EFRO
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel de regionale ongelijkheden tussen regio’s te verkleinen. Het fonds richt zich op economische ontwikkeling, concurrentie en transnationale ontwikkeling binnen de EU. In Nederland zijn er vier regionale Operationele Programma’s, die uiteenzetten waar middelen aan besteed zullen worden. Ook in andere Europese regio’s bestaan er dergelijke Operationele Programma’s.

Van de 325 miljard euro die beschikbaar is onder het Cohesiebeleid ontvangt Nederland ruim 1,2 miljard euro voor de komende zeven jaar. Hiervan is ongeveer 500 miljoen euro bestemd voor de regionale EFRO-programma’s. De verdeling over de vier Nederlandse regio’s is als volgt:

 • Noord-Nederland: 104 miljoen euro;
 • Oost-Nederland: 100 miljoen euro;
 • Zuid-Nederland: 114 miljoen euro;
 • West-Nederland: 190 miljoen euro.

Onder het Cohesiebeleid 2014-2020 moet een groot gedeelte van de EFRO toewijzing worden uitgegeven aan de thematische doelstelling die betrekking heeft op het versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Dit kunnen verschillende acties zijn, zoals het financieren van pilot lines of onderzoekinfrastructuren. Bestedingen onder dit thema zijn afhankelijk van de in de Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) benoemde thema’s. Elke regio moet in een RIS3 een aantal thema’s benoemen waar de regio denkt zich op te richten om EFRO-middelen aan O&I uit te kunnen geven.

 

Naast de nationale programma’s, financiert het EFRO ook Europese territoriale samenwerkingsprogramma’s. Deze zijn vergelijkbaar met de regionale programma’s, maar bestrijken een groter, grensoverschrijdend gebied. Er bestaan drie soorten:

 • Grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s: initiatieven rond de interne grenzen van de EU.
 • Transnationale samenwerkingsprogramma’s: programma’s die een groot gebied beslaan, zoals Noord-West Europa.
 • Interregionale samenwerkingsprogramma’s: EU brede programma’s die met name kennis- en ervaringsuitwisseling faciliteren.

De website van DG REGIO geeft meer informatie over welke programma’s voor welk gebied van toepassing zijn.


ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het oudste fonds uit het lijstje en is ooit opgericht om arbeiders in de kolen en staalindustrie om te scholen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een integraal onderdeel van het Europese Cohesiebeleid. Het ESF wordt heden ten dage vooral ingezet om werkgelegenheid te ondersteunen en te investeren in human capital. Het ESF, evenals het EFRO, wordt geprogrammeerd via Operationele Programma’s (OP’s). Nederland telt één nationaal OP voor het ESF, wat uitgegeven wordt via de arbeidsmarktregio’s. Voor het ESF is ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar.

 

In de verordening van het specifieke ESF-programma staat “…het ESF moet de kansen op werk verbeteren, onderwijs en een leven lang leren bevorderen…”. Echter zal het altijd liggen aan de keuzes die een lidstaat of regio maakt in het OP. Voor de periode 2014-2020 kiest Nederland er voor om de middelen in te zetten op de thema’s actieve inclusie en actief en gezond ouder worden.

 

Via de land specifieke aanbevelingen verzoekt de EC veel lidstaten om meer middelen uit het ESF in te zetten voor het opzetten van een duaal leersysteem en een apprenticeship systeem. De synergie met Erasmus+ zit hem in de internationale mobiliteit van studenten voor deze systemen. Erasmus+ kan via de mobiliteitsacties ondersteund worden terwijl het opzetten van een dergelijk systeem en het stimuleren van ondernemingen om leerplekken aan te bieden uit het ESF gefinancierd kan worden.


Meer informatie
Website Europese Commissie: Directoraat-Generaal Regionaal Beleid
Dossier Neth-ER: Regionalisering

Nieuws

Europees Sociaal Fonds leidt tot betere vaardigheden

Het Europees Sociaal Fonds heeft er in de periode 2007-2013 voor gezorgd dat de vaardigheden van Europeanen zijn verbeterd. Dat blijkt uit de ex-post evalutie van het fonds die werd uitgevoerd door...

Lees meer

Commissie: investeer in kennis en vaardigheden

Investeren in kennis, innovatie en vaardigheden zijn de belangrijke beleidsprioriteiten voor de Europese Unie en haar lidstaten. Dit staat in de jaarlijkse groeianalyse van de Europese Commissie...

Lees meer

Conceptbegroting 2017 Commissie weinig nieuws

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor de begroting van 2017 gepubliceerd. Deze conceptbegroting volgt grotendeels de lijn van het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020, zoals vastgesteld in...

Lees meer

Thyssen: New Skills Agenda aims to build bridges between education and labour market

With high (youth) unemployment throughout the continent and with a rapidly changing demand for skills, making sure people acquire the right skills is of utmost importance. To address these...

Lees meer

Steun voor onderzoek voor Industrie 4.0 nodig

Als Europa optimaal wil profiteren van Industrie 4.0, is er zowel Europese als nationale ondersteuning van onderzoek nodig. Zo zou er steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of uit...

Lees meer

Geef je mening over Europese regionale fondsen

De Europese Commissie is  gestart met twee publieke consultaties, die bijdragen aan de ex-post evaluatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds...

Lees meer

De synergiëngids benoemt samenwerkingsmogelijkheden

De Europese Commissie (EC) heeft een gids uitgebracht waarin kansen voor synergiën tussen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF), Horizon 2020 en andere subsidie instrumenten zichtbaar...

Lees meer

Akkoord over Erasmus+ en Cohesiebeleid

Het Europees Parlement (EP) heeft in Straatsburg het voorstel van het nieuwe Leven Lang Leren programma, Erasmus+, aangenomen. Ook het voorstel voor het nieuwe Cohesiebeleid kon op de zegen van de...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.