Diploma-erkenning (EQF)

Europees Kwalificatiekader

Dossierbeschrijving

Het European Qualifications Framework for Lifelong learning (EQF) is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee nationale kwalificaties binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel van het EQF is het vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit en het faciliteren van een leven lang leren.

Lees meer

Het EQF bestaat uit acht niveaus van leerresultaten. Deze acht niveaus zijn een referentiekader voor alle kwalificatieniveaus na het primair onderwijs. Een leerresultaat wordt in het EQF gedefinieerd als een beschrijving van wat een lerende kent, begrijpt en kan doen na de voltooiing van een leerproces. In het EQF zijn de leerresultaten beschreven in termen van kennis, vaardigheden en competenties. Deze focus op leerresultaten is nodig om gezien de grote diversiteit in onderwijs systemen in Europa, vergelijkingen en samenwerking tussen landen en instellingen mogelijk te maken.

De aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad ter vaststelling van het EQF is officieel in 2008 in werking getreden. De aanbeveling omvat onder meer de aanbeveling aan de lidstaten om hun kwalificatiesystemen te relateren aan de niveaus van het EQF en om vanaf 2012 een verwijzing naar het EQF niveau op diploma's te plaatsen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een werkgever of onderwijsinstellingen makkelijker het niveau van een buitenlandse werknemer of student herkennen. Ook ondersteunt het EQF hierdoor studenten om een erkend deel van een opleiding of stage op vergelijkbaar niveau in het buitenland te volgen.

Implementatie EQF in Europa

Op dit moment volgen 39 Europese landen de aanbeveling door hun kwalificatiesysteem aan het EQF te koppelen. In vrijwel alle landen wordt daarvoor eerst een nationaal kwalificatiekader ontwikkeld. Buiten de EU-lidstaten zijn er 15 EU-partnerlanden die de ontwikkelingen volgen, variërend van verkenning tot en met wetgeving.

In het kader van de New Skills Agenda for Europe, die in juni 2016 werd gepresenteerd, heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de herziening van de EQF-aanbeveling. Een van de punten in het voorstel is om het ECVET- en het ECT-systeem beter op elkaar aan te laten sluiten. De Onderwijsraad is op 22 mei akkoord gegaan met dit voorstel en heeft een aantal aanbevelingen gegeven om het EQF moderner, transparanter en consistenter te maken met het Strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020).

Nederland en het NLQF

In Nederland beschrijft het Nederlands kwalificatiekader (NLQF) alle Nederlandse kwalificatieniveaus met één en hetzelfde begrippenkader. Het NLQF beschrijft alle Nederlandse kwalificatieniveaus met één en hetzelfde begrippenkader. De niveaubeschrijvingen van het NLQF zijn gekoppeld aan de niveaubeschrijvingen van het EQF. Alle onderwijssectoren – van beroepsonderwijs tot algemeen onderwijs, van initieel onderwijs tot volwasseneneducatie en zowel formele- als non-formele kwalificaties – kunnen ingeschaald worden in de niveaus van het NLQF. Het doel is om hiermee een leven lang leren te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de transparantie van het Nederlandse formele-, non-formele en informele leren. Ook kunnen verworven competenties door middel van het NLQF eventueel voorzien worden van een niveauaanduiding. De organisatie verantwoordelijk voor het NLQF in Nederland is het Nationaal Coördinatiepunt NLQF.

De Europese Commissie wil met haar bovengenoemde voorstel voor de herziening van het EQF lidstaten aansporen om hun NQF regelmatig te updaten. 

Meer informatie

Website Europese Commissie: EQF/NQF
Website Nationaal Coördinatiepunt NQF: NLQF 
Website Cedefop: European Qualifications Framework (EQF)
Artikel Neth-ER: Herziening van het European Qualifications Framework

 

Nieuws

Onderhandelingen kennisprogramma’s centraal tijdens Oostenrijks voorzitterschap

De onderhandelingen voor Horizon Europe en Erasmus zullen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie de grootste prioriteit krijgen tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van...

Lees meer

Cedefop analyseert de implementatie van het EQF

Bij het ontwikkelen van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) is het lastig de balans te vinden tussen het bereiken van harmonisatie enerzijds en tegelijkertijd recht te doen aan nationale kenmerken...

Lees meer

EU-onderwijsministers willen stappen zetten richting een Europese onderwijsruimte

Een Europese onderwijsruimte moet mobiliteit en samenwerking op gebied van onderwijs bevorderen en lidstaten ondersteunen bij het moderniseren van hun onderwijssystemen. Dit is één van de uitkomsten...

Lees meer

Drie-cycli-systeem nog niet in hele EHEA geïmplementeerd

Het drie-cycli-systeem (Bachelor-Master-Doctoraat) is nog niet in alle landen binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) geïmplementeerd. Dat staat in het rapport van het Uitvoerend Agentschap...

Lees meer

Commissie wil automatische erkenning van diploma’s in Europa

Diploma’s en kwalificaties zouden in Europa automatisch moeten worden erkend. Dat stelt de Europese Commissie voor in een voorstel voor een Raadsaanbeveling die onderdeel is van een groter...

Lees meer

Op de agenda: mei

Waar april nog de stilte voor de storm was, wordt mei een drukke maand. Met de publicatie van het voorstel voor het meerjarig financieel kader post-2020 wordt het startschot gegeven voor de...

Lees meer

EURASHE: een bachelor is een bachelor

De automatisch erkenning van kwalificaties en academische prestaties is essentieel voor betere mobiliteit binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA). Dit stelt de European Association of...

Lees meer

NQFs hebben sleutelrol in implementatie EQF

De belangrijke rol van Nationale Kwalficatiekaders (NQFs) wordt bevestigd in een rapport van Cedefop. NQFs dragen onder andere bij aan een versterkt en consistent gebruik van leeropbrengsten, het...

Lees meer

Commissie zet in op meer digitale vaardigheden, sleutelcompetenties en gedeelde waarden

De Europese Commissies heeft verschillende initiatieven gepresenteerd om EU-burgers beter sleutelcompetenties, digitale vaardigheden en gemeenschappelijke waarden bij te brengen. Het gaat om twee...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.