Diploma erkenning (EQF)

Europees Kwalificatiekader

Dossierbeschrijving

Het EQF leven lang leren is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee kwalificaties van verschillende landen binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel van het EQF is het vergroten van studenten- en arbeidsmobiliteit en het faciliteren van een leven lang leren.

Lees meer

Het EQF bestaat uit acht niveaus van leerresultaten. Deze acht niveaus zijn een referentiekader voor alle kwalificatieniveaus na het primair onderwijs. Een leerresultaat wordt in het EQF gedefinieerd als een beschrijving van wat een lerende kent, begrijpt en kan doen na de voltooiing van een leerproces. In het EQF zijn de leerresultaten beschreven in termen van kennis, vaardigheden en competenties. Deze focus op leerresultaten is nodig om gezien de grote diversiteit in onderwijs systemen in Europa, vergelijkingen en samenwerking tussen landen en instellingen mogelijk te maken.

 

De aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad ter vaststelling van het EQF is officieel in 2008 in werking getreden. De aanbeveling omvat onder meer de aanbeveling aan de lidstaten om hun kwalificatiesystemen te relateren aan de niveaus van het EQF en om vanaf 2012 een verwijzing naar het EQF niveau op diploma's te plaatsen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een werkgever of onderwijsinstellingen makkelijker het niveau van een buitenlandse werknemer of student herkennen. Ook ondersteunt het EQF hierdoor studenten om een erkend deel van een opleiding of stage op vergelijkbaar niveau in het buitenland te volgen.

 

Implementatie EQF in Europa
Op dit moment volgen 33 Europese landen de aanbeveling door hun kwalificatiesysteem aan het EQF te koppelen. In vrijwel alle landen wordt daarvoor eerst een nationaal kwalificatiekader ontwikkeld. Buiten de Europese landen zijn er 15 EU-partnerlanden die de ontwikkelingen volgen, variërend van verkenning tot en met wetgeving.

 

In het kader van de New Skills Agenda for Europe, welke in juni 2016 werd gepresenteerd, heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de herziening van de EQF-aanbeveling. Een van de punten in het voorstel is om het ECVET- en het ECT-systeem beter op elkaar aan te laten sluiten.

 

Nederland en het NLQF
Op 8 juli 2011 heeft de minister van OCW het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het NLQF beschrijft alle Nederlandse kwalificatieniveaus met één en hetzelfde begrippenkader. De niveaubeschrijvingen van het NLQF zijn gekoppeld aan de niveaubeschrijvingen van het EQF. Alle onderwijssectoren – van beroepsonderwijs tot algemeen onderwijs, van initieel onderwijs tot volwasseneneducatie en zowel formele- als non-formele kwalificaties – kunnen ingeschaald worden in de niveaus van het NLQF. Het doel is om hiermee een leven lang leren te stimuleren en een bijdrage te leveren aan de transparantie van het Nederlandse formele-, non-formele en informele leren. Ook kunnen verworven competenties door middel van het NLQF eventueel voorzien worden van een niveauaanduiding. De organisatie verantwoordelijk voor het NLQF in Nederland is het Nationaal Coördinatiepunt NLQF.

 

De Europese Commissie wil met haar bovengenoemde voorstel voor de herziening van het EQF lidstaten aansporen om hun NQF regelmatig te updaten. 

 

Meer informatie
Website Europese Commissie: EQF/NQF
Website Nationaal Coördinatiepunt NQF: NLQF 

Nieuws

Voordelen nationale kwalificatiekaders worden zichtbaar

De voordelen van de nationale kwalificatiekaders (NQF’s) zijn merkbaar binnen de Europese Unie, meldt CEDEFOP. Zo maken NQF’s onder andere verschillende kwalificatieniveaus zichtbaar. Voor wat...

Lees meer

Wat te doen aan lage participatie volwassenenonderwijs

Ondanks dat de Nederlandse overheid meer aandacht besteedt aan het volwassenenonderwijs, liggen de deelnamepercentages in Nederland te laag. Flexibeler volwassenenonderwijs en meer samenwerking...

Lees meer

Op de agenda: januari

Wat staat er allemaal op de Europese kennisagenda in januari 2017? Op 1 januari neemt Malta het voorzitterschapsstokje over van de Slowaken. Verder zal de Europese Commissie haar ERA Progress Report...

Lees meer

Verbind ECTS en ECVET

Er moeten betere synergiën tussen het European Credit Transfer System en het European Credit System for Vocational Educational and Training komen, aldus de Europese Commissie. Dit is belangrijk voor...

Lees meer

Onderwijs moet beter aansluiten op arbeidsmarkt

Het is noodzakelijk dat de vaardigheden van de Europese beroepsbevolking op een hoger niveau komen en beter worden afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, vooral op die van organisaties uit...

Lees meer

Meer nadruk op leeruitkomsten in Europa

Mede door de invoering van het European Qualifications Framework, is er overal in Europa meer aandacht voor leeruitkomsten als basis voor onderwijsbeleid. Dit concludeert Cedefop in een rapport over...

Lees meer

EQAR wil uw mening over nieuwe database voor kwaliteitszorg

Vertegenwoordigers van ministeries, onderwijsinstellingen, studenten en andere betrokkenen worden om hun mening gevraagd over een nieuwe database voor kwaliteitszorg voor hoger onderwijs. Het...

Lees meer

Thyssen: New Skills Agenda aims to build bridges between education and labour market

With high (youth) unemployment throughout the continent and with a rapidly changing demand for skills, making sure people acquire the right skills is of utmost importance. To address these...

Lees meer

New Skills Agenda for Europe gelanceerd

De Europese Commissie heeft haar New Skills Agenda for Europe gepresenteerd. Deze agenda moet de skills gap en de skills mismatch in Europa aanpakken. De agenda heeft drie prioriteiten met tien...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.