Over Neth-ER

De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uiteenlopende wijze de Europese beleidsbeïnvloeding door de leden en instellingen die deel uitmaken van de achterban van de leden van Neth-ER. De vereniging heeft een kantoor met een kleine ondersteunende staf in het hart van de Europese wijk in Brussel.


Over Neth-ER

Missie

De missie van Neth-ER is tweeledig: het verzorgen van juiste en actuele informatie over de Europese beleidsontwikkelingen over de kennisdossiers aan het Nederlandse kennisveld en het ondersteunen van de Europese belangenbehartiging door de leden.

Organisatiestructuur

De Vereniging Neth-ER is opgericht in 2006 en heeft acht leden en drie geassocieerde leden. Neth-ER wordt bestuurd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester; de laatste twee worden gekozen uit de vertegenwoordigers van de leden van de vereniging. Het dagelijks bestuur organiseert minimaal eens per jaar een algemene vergadering. Deze vergadering bepaalt de strategische koers van de Neth-ER.

 

De vereniging kent verder verschillende werkgroepen waarin vertegenwoordigers van de leden op beleidsniveau plaatsnemen. In deze werkgroepen wisselen de leden informatie uit, bespreken zij hun individuele belangen en formuleren zij gezamenlijke belangen op specifieke Europese onderwerpen. Ook besluiten de leden in deze werkgroepen op welke wijze en in welke geometrie zij de Europese beleidsbeïnvloeding willen vormgeven.

Informeren én positioneren

De activiteiten van Neth-ER vervullen de tweeledige missie voortkomend uit haar wettelijke en ledentaken.

 

Neth-ER heeft als wettelijke taak om het Nederlandse kennisveld te informeren over beleidsontwikkelingen van de Europese Unie op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en de mogelijkheden die dit beleid hen biedt. Op verzoek van de minister neemt Neth-ER daarbij het nationale beleid in ogenschouw.


Artikel 3b. Taak informeren over Europese ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie

  1. Onze Minister kan een rechtspersoon aanwijzen die tot taak heeft het kennisveld te informeren over het beleid van de Europese Unie op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en de mogelijkheden die dit beleid biedt.
  2. Onze Minister kan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, in ieder geval intrekken, indien de rechtspersoon: a. naar het oordeel van Onze Minister zijn taak niet langer naar behoren uitoefent; b. niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2016 is bepaald; c. niet voldoet aan de in de aanwijzing gestelde eisen met betrekking tot toezicht en verantwoording; of d. het overleg, bedoeld in het derde lid, niet in voldoende mate pleegt.
  3. De rechtspersoon pleegt over de uitoefening van haar taak geregeld overleg met de vertegenwoordigers van het kennisveld.
  4. Onze Minister kan de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, subsidie verstrekken voor de taken, genoemd in dit artikel.

Uit: Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs (Stb. 2022, 269)


Neth-ER heeft als ledentaak om de zichtbaarheid en de positionering van de leden in Brussel te ondersteunen. Tot de kerntaken voor haar leden behoren de behartiging van institutionele belangen, het signaleren van kansen en bedreigingen, en de positionering van de Nederlandse kennissector in Europese netwerken.

Kerngebieden

Het team van Neth-ER focust zich op vier kerngebieden. Deze thema's omvatten de belangrijkste onderwerpen voor de leden van Neth-ER en hun achterban:

  • Erasmus+ en de Europese Onderwijsruimte (EEA)
  • Horizon Europe en de Europese onderzoeksruimte (ERA)

Naast deze dossiers volgt het team van Neth-ER ook andere onderwerpen die relevant zijn voor het kennisveld, zoals de meerjarenbegroting, structuurfondsen, vergroening, digitalisering en gezondheid.

Activiteiten

Om haar doel te bereiken voert de vereniging onder meer de volgende taken uit:

  • De leden, hun achterban en het Nederlandse kennisveld te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot het beleid van de Europese Unie op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie en de mogelijkheden die dit beleid biedt.
  • Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers van de leden en hun  achterban en het (doen) uitvoeren van wetenschappelijke studies, alsmede Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand van het Nederlandse onderzoek en onderwijssysteem.
  • Het met elkaar in contact brengen van de Nederlandse organisaties en instellingen werkzaam op de terreinen van onderwijs en/of onderzoek en innovatie met de Europese en andere nationale en lokale overheden via vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke.
  • Het verlenen van de faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere afstemming van het nationale beleid op het Europese.