Onze standpunten

In reactie op de Europese beleidsontwikkelingen publiceert Neth-ER position papers waarin de standpunten van het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, weergegeven worden. Hieronder vindt u een overzicht van onze recente publicaties en standpunten.


Onze standpunten

Horizon Europe

Horizon Europe verlegt de grenzen van kennis, waardoor het programma een cruciale rol speelt bij het bevorderen van de politieke, economische, sociale en wetenschappelijke doelstellingen van de EU op mondiaal niveau. Dit stelt het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, in haar position paper ‘Looking at the Horizon and Beyond’, dat geschreven werd naar aanleiding van een openbare consultatie van de Commissie. Die consultatie ging over de eindevaluatie van Horizon 2020, de interimevaluatie van Horizon Europe en het tweede Strategisch Plan van Horizon Europe Met het oog op de toekomst van het Kaderprogramma vraagt Neth-ER in haar paper aandacht voor vier specifieke onderdelen: een robuust budget, het behoud van excellentie & impact als overkoepelende doelstellingen van het programma, de erkenning dat internationale samenwerking via het programma van vitaal belang is voor de doelstellingen, en vereenvoudiging van het programma om fragmentatie en duplicatie te voorkomen. Neth-ER kijkt ernaar uit om samen met Europese instellingen, nationale overheden en belangenorganisaties de toekomst van het programma mede vorm te geven.

Erasmus+

Erasmus+ heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt om het Europese onderwijs te verbeteren. Het is echter een uitdaging gebleken om het programma eenvoudig uitvoerbaar te houden. Dat stellen we in ons position paper 'Erasmus+: Education quality at heart', gepubliceerd in het licht van de eindevaluatie van Erasmus+ (2014-2020) en de interim evaluatie van Erasmus+ (2021-2027). Neth-ER betoog bestaat uit vier kernpunten die meegenomen moeten worden bij het ontwikkelen van het nieuwe Erasmus+ programma in 2028: onderwijskwaliteit als voornaamste doel; helderheid en transparantie rondom strategische doelen; vereenvoudig en stroomlijn het programma en focus op een wederzijdse en gelijkwaardige internationale samenwerking. Neth-ER ziet ernaar uit om samen met Europese instellingen, nationale overheden, en betrokken organisaties de toekomst van Erasmus+ vorm te geven.

Conferentie voor de toekomst van Europa

Kennis moet het middelpunt vormen van de uitkomsten van de Conferentie voor de toekomst van Europa, stelt het Nederlands kennisveld, verenigd in Neth-ER, in het statement Anchor Education, Research & Innovation firmly in the future of Europe. Onderzoek, onderwijs en innovatie leveren fundamentele oplossingen voor herstel uit de coronacrisis, zoals de ontwikkeling van vaccins en ondersteuning van overheden bij het coronabeleid laten zien. De Conferentie is een buitenkans om Europa's prioriteiten voor de 21e eeuw te heroverwegen: de dreigende klimaatcrisis en recente geopolitieke ontwikkelingen zullen een ongekende bundeling van krachten vragen om de Europese kennisbasis te versterken.

Europese Onderwijsruimte

De Europese Onderwijsruimte (EEA) moet onderwijssamenwerking tussen EU landen naar een hoger niveau brengen en ervoor zorgen dat iedereen een periode in het buitenland kan leren en studeren, zonder gehinderd te worden door grenzen. Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, roept in een position paper 'Committing to the EEA: inclusion, strategy, cooperation' de Commissie, lidstaten en instellingen op om zich toe te wijden aan de EEA en in te zetten op mobiliteit, vaardighedenontwikkeling, automatische wederzijdse erkenning en inclusieve samenwerking. Genoeg aansporing voor de leden van Neth-ER om in het verlengde van dit position paper ook input te leveren op de consultatie over de tussentijdse evaluatie van de EEA. In een eerder position paper, Learning Europe: the European Education Area’, riep Neth-ER ook op tot nauwere samenwerking en betere coördinatie op erkenning, mobiliteit en het opzetten van netwerken en partnerschappen. Aanbevelingen uit dit position paper werden gequote in het verkende rapport van de Micro-credentials Higher Education Consultation Group.

Europese Onderzoeksruimte

Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, vraagt om meer ambitie in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte. In een position paper 'Towards an ambitious European Research Area – delivering on the Fifth Freedom' roepen wij lidstaten en de EU op om zich nog meer in te spannen om de ERA een realiteit te maken. Hierbij richten wij ons op drie prioriteiten: 1) een vernieuwde inspanning om de ERA werkelijkheid te maken; 2) het versterken van onderzoekssystemen in Europa; en 3) nieuwe ontwikkelingen een plaats geven in de ERA.